Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start
De VMM onderzoekt vanaf 18 juli 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project.
Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart
Het bekkensecretariaat IJzerbekken bracht op 19 juni 2017 de actoren in het aandachtsgebied van de Blankaart waterlopen rond de tafel voor een nieuw gebiedsgericht overleg.
Juni 2017 - waterschaarste houdt aan
Door de aanhoudende droogte zijn de waterpeilen in de waterlopen van het IJzerbekken zienderogen gedaald. Ook de grondwaterstand staat zeer laag. De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting. Bovendien wordt op korte termijn weinig regen voorspeld.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.