Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroepen thema water- en beleidsplanning

naam

projectleider

doelstellingen

Versterken landbouwbeleid-waterbeleid

Marie Verhassel

(dep LV)

De projectgroep verkent mogelijke synergieën en koppelkansen tussen beleidsinitiatieven van het landbouwbeleid en van het waterbeleid die de impact van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en sediment op de waterkwaliteit kunnen verminderen. Het gaat om voorstellen voor de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen, maar ook op langere termijn.

Lees meer

Sedimentbeheerconcept

 

Edward Van Keer

(dep OMG)

Het sedimentbeheerconcept (een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027) zet krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer. Het ondersteunt waterbeheerders bij hun keuzes door de risico's, kosten en baten van het huidige sedimentbeheer en van mogelijke bijsturingen in kaart te brengen. De sedimentverkenner ontsluit alle sedimentgerelateerde data op één digitaal platform. De projectgroep staat in voor de verdere uitwerking en verfijning van beide instrumenten.

Lees meer

Financiering waterbeleid

 

Kor Van Hoof

(VMM)

De stroomgebiedbeheerplannen, de Blue Deal, het advies Weerbaar Waterland en het gedeelte over water van het Vlaams adaptatieplan maken duidelijk dat er een structureel financieringstekort is om de doelstellingen binnen het waterbeleid op het vlak van oppervlaktewater, grondwater, beschermde gebieden, overstromingsrisico en waterschaarste te kunnen halen. De projectgroep werkt aan concrete voorstellen om de financiering van het waterbeleid structureel te versterken en bij te sturen

Lees meer

    

projectgroepen die hun werkzaamheden hebben afgerond

naam

projectleider

doelstellingen

Verfijnen meervraag SGBP3

Kor Van Hoof

(VMM)

Aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is een substantiële meerkost verbonden. Ter voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen werkte de projectgroep aan een verfijning van die meerkost en deed ze voorstellen naar financieringsopties voor de plannen.  

Lees meer

Opmaak definitieve SGBP3

Veronique Van Den Langenbergh

(VMM)

Deze projectgroep coördineerde het traject naar de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het ging om de verwerking van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische aanpassingen aan de plannen, de integratie van de Blue Deal, de doorvertaling van de resultaten van de CIW-managementdiscussies, de opmaak van het vaststellingsdossier, .... De projectgroep coördineerde ook de advisering van de plannen van de aangrenzende lidstaten en regio's.

Lees meer

  

projectgroepen waarvan de werkzaamheden werden stopgezet

naam

projectleider

doelstellingen

Strategisch plan watervoorziening

Kris Van Den Belt

(VMM)

De projectgroep was bedoeld om de opmaak van een Strategische Planning voor de Waterbevoorrading te begeleiden (SPW).

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.