Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

BCE-rekeninstrument

Technische toelichting 3 'bronmaatregelen' verduidelijkt hoe het principe van vasthouden, bufferen en afvoeren moet toegepast worden bij het ontwerpen van rioleringsprojecten. Het uitgangspunt is dat er maximaal ingezet wordt op het vasthouden aan de bron door rioolbeheerders en gemeenten te stimuleren het hemelwater ter plaatse te houden,
de bestaande grachten te behouden en maximaal in te zetten op infiltratie.

Hierbij kan de rioolbeheerder, mits onderbouwing, met de waterloopbeheerder in overleg gaan over de noodzakelijke bronmaatregelen. Met behulp van het BCE-rekeninstrument van professor Patrick Willems kan de rioolbeheerder een eerste inschatting maken van welke buffering nodig is.

Het BCE-rekeninstrument is beschikbaar op de website van de KU Leuven.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.