Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Technische toelichting deel 3 - Bronmaatregelen

Technische toelichting bij code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Maatregelen aan de bron geven invulling aan het principe vasthouden, bergen en afvoeren van hemelwater. In deel 3 van de technische toelichtingen bij de code van goede praktijk wordt stilgestaan bij het ontwerpen van infiltratie- en buffervoorzieningen en het ontwerpen van grachten.

De dimensionering van de bronmaatregelen is niet uniform voor gans Vlaanderen. Het ontwerp moet afgestemd worden op de omgeving en het betrokken watersysteem. De leidraad voor het ontwerpen van bronmaatregelen biedt een aantal aanknooppunten die het ontwerpen van bronmaatregelen efficiënter moeten laten verlopen. Een conceptueel voorbeeld verduidelijkt hoe u als ontwerper de leidraad kan volgen en de bijbehorende checklist moet invullen.

Historiek

Goedgekeurd door de CIW op 25/05/2012.

Aangepast op 02/07/2014: Het principe van vasthouden, bufferen en afvoeren werd verder doorvertaald in de technische toelichting. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2 en 3.4.1 werden aangepast.

Aangepast op 10/12/2015: Er werd een verduidelijking toegevoegd m.b.t. de veiligheidsfactor inzake de infiltratiecapaciteit (punt 3.2.3.3). 

Aangepast op 12/03/2018: De aangepaste richtlijnen voor het ontwerpen van infiltratievoorzieningen benadrukken nog sterker de toepassing van de ladder van Lansink en houden meer rekening met de mogelijke inname van nuttig buffervolume bij hoge grondwaterstanden.

Toegevoegd op 23/09/2019: Uitgewerkt voorbeeld in het kader van de leidraad voor het ontwerpen van bronmaatregelen.

     cover deel 3

Ga naar het document via de rubriek gerelateerde items onderaan deze pagina of klik op de afbeelding hiernaast.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.