Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Aan de slag met het bekkenspecifiek deel Bovenscheldebekken 2022-2027

Op 1 juli gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Dit bekkenspecifieke deel kwam tot stand binnen de bekkenoverlegstructuren.

In de gebiedsgerichte en thematische overleggen zijn we ondertussen al volop bezig om de acties verder uit te werken om tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen. We brengen de betrokken partijen samen rond de tafel om acties concreet te maken en gaan op zoek naar koppelkansen. Om een grotere impact te bekomen, proberen we inspanningen zoveel mogelijk gebiedsgericht te bundelen.

Het bekkenspecifieke deel bevat informatie over de ecologische toestand van de waterlopen in het bekken, samen met een overzicht van de maatregelen en acties om de watertoestand te verbeteren. Een belangrijk nieuw element in de stroomgebiedbeheerplannen zijn de reductiedoelen voor stikstof en fosfor. Deze geven een indicatie van de nodige afname aan stikstof en fosfor om de goede watertoestand te kunnen halen. Ze duiden ook aan welke inspanningen verwacht worden van de landbouw, huishoudens en industrie.

Bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.