Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Maatregelen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek

De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal werken samen aan de realisatie van het riviercontract voor de Maarkebeek. Dat bestaat uit maatregelen die het overstromingsrisico moeten verminderen.

Het bekkensecretariaat neemt deel aan het overleg, kan op vraag van één van de partijen een faciliterende rol opnemen en rapporteert over de voortgang via het WUP. 

Overstromingsmaatregelen in een breder ruimtelijk verhaal

Maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen, passen bij voorkeur in een breder ruimtelijk verhaal voor de vallei. Naast waterveiligheid wordt ook voor andere functies in de vallei (zoals landbouw, landschap, recreatie, erfgoed, wonen, natuur,... ) naar ontwikkelingskansen gezocht. Het zoeken naar slimme koppelingen, om zo de maatschappelijke meerwaarde en de ruimtelijke kwaliteit van overstromingsmaatregelen te verhogen, staat daarbij voorop.

Totaalpakket op maat van de Maarkebeekvallei

Het riviercontract voor de Maarkebeek bevat een pakket aan maatregelen dat rekening houdt met de 3 P's van meerlaagse waterveiligheid: protectie, preventie en paraatheid.

Zo komen er vier overstromingsgebieden bij, waarvan drie aangelegd worden door de provincie en het vierde door de VMM. En ook de vervolgstappen voor de signaalgebieden Schapendries en Nonnemolen maken deel uit van het totaalpakket. Het bekkensecretariaat volgt de uitvoering van het riviercontract van nabij op.

Hierna een stand van zaken:

  • De werken voor de waterkering afwaarts van de N60, voor een betere bescherming van de woningen langs de Wolfabriekstraat in Leupegem, zijn intussen in uitvoering. De VMM zal er de bodem van de Maarkebeek ook afvlakken, onder meer door puin te verwijderen.Maatregelen wateroverlast Maarkebeek
  • De werken voor het verbreden en verdiepen van de duiker onder de autoweg N8 (Berchemweg) in Leupegem zijn afhankelijk van de onderbouwende studie die momenteel loopt.
  • De gronden voor de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied langs de Pauwelsbeek, tussen de Broekestraat en de N457 (Maarkeweg), zijn verworven door de VMM. De nodige voorbereidingen worden genomen om in 2018-2019 te kunnen overgaan tot de uitvoering op het terrein.
  • Het project voor de aanleg van de overstromingsgebieden aan de Romansmolen en de Borgtmolen bevindt zich in de voorbereidende fase. Een ontwerpatelier werkte samen met de betrokken actoren, een voorontwerp uit. Dit voorontwerp wordt eerst afgetoetst met de eigenaars en gebruikers, waarna een plan-MER opgestart wordt en de technische plannen kunnen uitgewerkt worden.

  • Ook de bouw van het overstromingsgebied aan de Kasteelmolen in Schorisse bevindt zich in de voorbereidende fase.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.