Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2022 - Vissen kunnen binnenkort de Zwalmmolen omzeilen

De Zwalm is een prioritaire waterloop voor vismigratie tussen de Schelde en de ecologisch waardevolle bronwaterlopen. De stuw aan de Zwalmmolen, in de benedenloop van de Zwalm, verhindert vissen om de Zwalm opwaarts te zwemmen. De VMM legt er daarom een nevengeul aan zodat vissen de molen kunnen omzeilen. Ze maakt daarbij gebruik van de Bosvijverloop, die parallel loopt met de Zwalm.

De Zwalm is een prioritaire waterloop voor vismigratie tussen de Schelde en enkele ecologisch waardevolle bronwaterlopen (bv. de  Sassegembeek en de Dorenbosbeek). Die bronbeken herbergen een aantal zeldzame, kwetsbare vissoorten (zoals de rivierprik, beekforel, rivierdonderpad, beekprik, kopvoorn, serpeling,…. ).

De sanering van vismigratieknelpunten op de Zwalm is dan ook belangrijk om vrije vismigratie tussen de ecologisch zeer waardevolle bovenlopen van de Zwalm en de Schelde terug mogelijk te maken. Van de vijf watermolens (de Biestmolen, de IJzerkotmolen, de Zwalmmolen, de Bostmolen en de Boembekemolen) vormt vandaag enkel nog de Zwalmmolen een knelpunt.

Vissen hebben (binnenkort) vrije doorgang

Aanleg nieuwe vismigratieloop thv ZwalmmolenDe stuw aan de Zwalmmolen, in de benedenloop van de Zwalm, vormt het laatste migratieknelpunt. De VMM legt er momenteel een vismigratieloop aan zodat vissen het hoogteverschil aan de molen kunnen omzeilen. Er komt een vispassage van ongeveer 850 m waarbij gebruik gemaakt wordt van de Bosvijverloop, die parallel loopt met de Zwalm. Om het verval van 3,7 m op te vangen worden een groot aantal V-vormige drempels geplaatst. 

Foto: aanleg nieuwe vismigratieloop thv Zwalmmolen

Het project geeft uitvoering aan de actie Sanering  van het vismigratieknelpunt op de Zwalm thv de Zwalmmolen en herstel van de structuurkwaliteitvan het (ontwerp)stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Na de sanering van deze laatste hindernis zal vrije vismigratie over het volledige traject van de Zwalm mogelijk zijn

Ook aandacht voor wateroverlast

Binnen dit project neemt de VMM, samen met de gemeente, ook een aantal maatregelen om de wateroverlast aan te pakken: een verhoogde bescherming van de aanwezige camping door de aanleg van een aarden wal en een verbetering van de afwatering van de waterloop ter hoogte van de kruising van de Bosvijverloop met de openbare weg Bruggenhoek om het risico op het onderlopen van de openbare weg te verminderen. 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.