Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

OVERZICHT AFSTANDSREGELS TOT WATERLOPEN

Landbouwers en andere aangelanden hebben t.a.v. de waterlopen een aantal verplichtingen die ze moeten naleven m.b.t. bewerking, bemesting en gebruik van pesticiden. Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van wat deze verplichtingen zijn.

OVERZICHT AFSTANDSREGELS TOT WATERLOPEN

1-meterzone

• Geen grondbewerkingen zoals ploegen of eggen
• Pesticiden

o Voor land- en tuinbouwers geldt dat pesticiden verboden zijn op de taluds én op de eerste meter vanaf de taludinsteek. Afhankelijk van het product gelden er strengere regels (1 tot 20m). Controleer de voorschriften op de verpakking!
o Voor particulieren bedraagt de minimale afstand 6 meter!

• Intensief begraasde weilanden, grenzend aan waterlopen, moet je afsluiten om trappelschade aan de oevers te vermijden. De afsluiting, met een maximale hoogte van 1,50 meter, plaats je tussen 0,75 tot 1 meter (of meer) van de taludinsteek.

5-meterzone

• Geen bemesting. Bij een steile helling (meer dan 8 %) naar de waterloop en in een VEN-gebied moet je zelfs 10 meter van de waterloop blijven (VEN gebieden op kaart).
• Aan beide zijden van de waterloop is er steeds vrije doorgang noodzakelijk voor onderhoudswerken.

o Geen hindernissen zoals gebouwen, tuinhuisjes, terrassen, composthopen of beplantingen.
o Voorzie in afsluitingen een doorgang voor een kraan of vrachtwagen.
o Verhardingen (bv. inritten) en leidingen binnen deze zone moeten overrijdbaar zijn met een kraan of vrachtwagen tot 30 ton.

• Geen ophogingen of opslag (tijdelijk of permanent), incl. tuinafval of composthopen.
• Wél afsluitingen, hagen of bomenrijen evenwijdig met de loop van de beek.

o Afsluitingen en hagen op min. 0,75 en max. 1 m van de taludinsteek, met een maximale hoogte van 1,50 m. Indien ze hoger zijn, moet je ze op vijf meter van de taludinsteek plaatsen.
o Bomenrij op min. 0,75 en max. 1 m van de taludinsteek, met een tussenafstand van minstens 10 m (naaldbomen op minstens 6m van de talud)

• De waterloopbeheerder mag maaisel of slib spreiden in de vijfmeterzone.

6-meterzone

• Naaldbomen op minder dan zes meter van de waterloop zijn verboden; Naaldbomen tasten de stabiliteit van de oever aan.
• Op terreinen die gebruikt worden voor een openbare dienst of een commerciële activiteit (uitgezonderd land- en tuinbouw) zijn pesticiden verboden op minder dan 6 meter van de waterloop.

10-meterzone

• Mestopslag op minstens 10m van perceelsgrens én waterloop
• Geen bemesting binnen VEN-gebieden of bij een steile helling (meer dan 8 %)

Meer info over het beheer van onbevaarbare waterlopen en wonen langs waterlopen:
https://www.vlaanderen.be/beheer-van-de-onbevaarbare-waterlopen

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.