Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Oude loop Grote Spierebeek in dorpscentrum Spiere opnieuw watervoerend

De Grote Spierebeek en haar omgeving krijgen een heuse opwaardering. Door de oude, verlande loop van de beek in het dorpscentrum van Spiere zal binnenkort weer water stromen. De VMM bouwt er opwaarts de dorpskern een stuw die het waterpeil moet optrekken, waardoor een deel van het water de oude loop kan voeden. En het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de omliggende gronden in de beekvallei heringericht.

De Zwarte en de Grote Spierebeek, twee grensoverschrijdende beken die via Spiere naar de Schelde vloeien, hadden jarenlang een slechte reputatie omwille van wateroverlast en vervuiling. Na investeringen in de waterzuivering in Frankrijk en Wallonië zijn beide beken geleidelijk aan de beterhand en bestaat de mogelijkheid om de beken op te waarderen.

In (de omgeving van) de dorpskern van Spiere hebben de gemeente,  intercommunale Leiedal, de VMM en ANB initiatieven genomen voor het herstel van de beken, het landschap en de natuur, of plannen ze er.

Opnieuw watervoerend maken oude loop Grote Spierebeek

Het water van de Grote Spierebeek wordt via een bypass rechtstreeks afgevoerd naar de Schelde. De oude beekloop in de dorpskern van Spiere is hierdoor verland. De Vlaamse Milieumaatschappij bouwt nu opwaarts het centrum een stuw die het waterpeil moet optrekken, waardoor een deel van het water de oude loop kan voeden.

Met dit initiatief geeft de VMM invulling aan de actie “Plaatsen van een stuw opwaarts de overwelving van de Grote Spierebeek ifv regelen doorvoer debiet naar de verlande arm te Spiere” van het  (ontwerp)stroomgebiedbeheerplan 2022-2027.

Natuurlijke inrichting en beheer van beekvallei

ANB heeft de percelen langs de Grote Spierebeek tussen Het Nieuw Centrum en het Robecijnplein kunnen verwerven en een meer natuurlijke inrichting gegeven.  De gronden zijn heringericht tot een speelbos en nat grasland van ongeveer 3 ha groot. Er werden amfibiepoelen uitgegraven en doorheen het gebied loopt een wandel- en fietsverbinding.

Ook ten zuiden van het Robecijnplein is er nog potentie tot herstel van de natuurlijke loop van de Grote Spierebeek. Eventueel kunnen zacht hellende oevers aangelegd worden ter hoogte van de aansluiting met de Zwarte Spierebeek. De VMM onderzoekt de mogelijkheden.

Foto: inlaatconstructie verlande arm Grote Spierebeek – tijdens en na de werken

Inlaatconstructie verlande arm Grote Spierebeek, foto tijdens de werken.

Foto inlaatconstructie na de werken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.