Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2022 - Riviercontract Maarkebeek: realisatie winterbed Maarkebeek

Om het overstromingsrisico voor de woonwijken en industrieterreinen langs de Maarkebeek te verminderen, legt de VMM langs Meersbloem-Leupegem een nieuw winterbed voor de Maarkebeek aan. Vorig jaar zijn de koker onder de autoweg N8 in Leupegem en de toegangsbrug naar het industrieterrein Meersbloem-Leupegem al aangepast. De werken kaderen in het riviercontract Maarkebeek.

Maarkebeek krijgt nieuw winterbed

De VMM realiseert een winterbed voor de Maarkebeek over een lengte van ruim 500 meter langs Meersbloem-Leupegem, dit is tussen de N8 en de monding in de Schelde. Hierdoor zorgt de VMM ervoor dat de bedding van de waterloop verbreedt en kunnen de maximale waterpeilen significant dalen. Dit initiatief geeft invulling aan actie 8A_E_0308 “Herprofilering en structuurherstel voor de Maarkebeek 1ste categorie, afwaarts de N8 (accoladeprofiel)” van het (ontwerp)stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. Eerder werd de koker onder de N8 al verbreed en verhoogd, evenals de brug die toegang verleent tot de industriezone Meersbloem-Melden vernieuwd.

Foto: verbreden koker N8 (Maarkebeek) – gedurende de werkzaamheden

Deze werken kaderen in het ‘Riviercontract Maarkebeek’ en worden medegefinancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Oudenaarde. Na de zware overstromingen van november 2010 sloegen de VMM,  stad Oudenaarde, gemeente Maarkedal en provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar. Samen stelden ze een riviercontract op met maatregelen om het overstromingsrisico in de regio te verminderen. 

Foto: verbreden koker N8 (Maarkebeek) – tijdens werkzaamheden

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.