Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022- Bekkensecretariaat organiseerde grensoverschrijdend overleg over Spierebeken

Op 22 maart 2022 organiseerde het bekkensecretariaat van het Bovenscheldebekken een overleg met de Waalse partners over de waterkwaliteit van de Grote Spierebeek.

We willen nagaan welke maatregelen op Vlaams en Waals grondgebied nog moeten genomen worden om de waterkwaliteit op termijn sterk te verbeteren. De focus van het overleg lag op de uitbouw en optimalisatie van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur.

Metingen van de waterkwaliteit van de Grote Spierebeek in de zomer 2021 toonden aan dat het water ter hoogte van de grens en in Moeskroen zeer hoge geleidbaarheden vertoont. De geleidbaarheid van het water is een maat voor de aanwezige hoeveelheid opgeloste zouten en kan daardoor ook een beeld geven van de mate van vervuiling.Foto: monding Grote Spiere-Fabrieksbeek  in de Espierres Blanche (grens met Wallonië)

Het bekkensecretariaat wil in overleg met de Waalse partners de mogelijke oorzaken van deze hoge geleidbaarheden achterhalen, elkaar informeren over welke initiatieven naar rioleringsinfrastructuur op de planning staan, bekijken hoe de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater kan verminderd worden en onderzoeken welke bijkomende initiatieven eventueel mogelijk zijn. Foto: monding Grote Spiere-Fabrieksbeek  in de Espierres Blanche (grens met Wallonië)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.