Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Bekkenwerking volgt verdere uitvoering van Riviercontract Zwalm op

Op 28 juni 2021 ondertekenden 10 partners het Riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen de overstromingsrisico’s in de Zwalmvallei te beperken. Het contract voorziet maar liefst 43 acties. De bekkenwerking van het Bovenscheldebekken zal de uitvoering van het riviercontract opvolgen en de partners ondersteunen.

Het stroomgebied van de Zwalmbeek kreeg al meermaals te maken met wateroverlast. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd om de overstromingsrisico’s te verminderen. Maar er is meer nodig. Daarom startten provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2019 het traject ‘Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek’.

Riviercontract bekrachtigt samenwerking

De ondertekening van het riviercontract vormt het sluitstuk van een breed participatietraject. Gedurende anderhalf jaar zochten waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners via Zwalmbeekfora, online campagnes en ateliers naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen.

De ondertekening van het riviercontract bekrachtigt de hechte samenwerking en vormt tegelijkertijd ook de start voor de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

Een brede waaier aan initiatieven

Het riviercontract is opgemaakt volgens het principe van de meerlaagse waterveiligheid, waarbij we via verschillende parallelle sporen werken aan het verminderen van schade door overstromingen. Het contract bevat 43 acties: van infrastructuurwerken aan waterlopen tot hemelwaterplannen, erosiebestrijding en individuele beschermingsmaatregelen.

Iedere actor heeft zelf de verantwoordelijkheid om deze acties de komende 3 tot 5 jaar zo goed mogelijk tot een goede uitvoering te brengen en behoudt het eigenaarschap.

Bekkenwerking volgt uitvoering riviercontract op

Om de opvolging te verzekeren, de samenwerking te waarborgen en iedereen op de hoogte te houden, zullen de bekkenoverlegstructuren van het Bovenscheldebekken de relevante actoren verder verenigen en ondersteunen in hun aanpak.

Raadpleeg het riviercontract

   

Beeld uit actieprogramma Riviercontract

Foto: Actie i.v.m. opvolging Riviercontract binnen bekkenwerking Bovenscheldebekken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.