Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Overstorten onder de loep

Overstort Puttene en overstort Bosvijverloop zijn twee vaak werkende overstorten in het Bovenscheldebekken. De ene stort over in een zijloop van de Nederaalbeek, de andere in een zijtak van de omlegging rond de Zwalmmolen. Beiden liggen in een speerpuntgebied van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken. De VMM bemonsterde de waterkwaliteit op- en afwaarts de overstorten om beter zicht te krijgen op de impact ervan en mogelijke oplossingen.

Een gemengde riolering voert naast afvalwater ook grote hoeveelheden regenwater af. Als het hard regent, kan de overstort in werking treden. Het teveel aan regenwater en ongezuiverd afvalwater komt dan in de waterloop terecht. Dit is natuurlijk geen goede zaak voor de kwaliteit van de waterloop, daarom wordt het aantal keren dat een overstort mag werken streng beperkt. Helaas voldoen niet alle overstorten aan de regels.

Overstort Puttene

In het stroomgebied van de Maarkebeek, aan de zijloop ‘Nederaalbeek’, werkt het overstort ‘Puttene’ (Etikhove) (te) vaak. Het overstort treedt gemiddeld 20 keer per jaar in werking en dat ‘overstorten’ kan verschillende uren duren.

De Nederaalbeek is aangeduid als binnen het speerpuntgebied Maarkebeek van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken en is extra gevoelig voor incidenten zoals overstortwerking. De VMM wil daarom de impact van deze overstort op de waterloop in kaart brengen. Het overstort werd in 2022 uitgebreid gemonitord met behulp van een multiparametersonde en een monsternametoestel. Deze data geven informatie over de kwaliteit van het overstortwater en tonen een duidelijke organische belasting van de waterloop net stroomafwaarts het overstort.

De komende maanden werkt de VMM verder aan een methodiek om de korte en lange termijn impact van het overstort op de waterkwaliteit en de ecologie in de waterloop beter te kunnen bepalen. Parallel worden ook de knelpunten op het terrein aangepakt. 

Overstort Bosvijverloop

Ook het stroomgebied van de Zwalm is een speerpuntgebied van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken.

In het najaar 2022 kwam er een oplossing voor het vismigratieknelpunt aan de Zwalmmolen. Via de Bosvijverloop is een vismigratieloop aangelegd die het op- en afwaartse traject van de Zwalm verbindt. Hierdoor kan onder meer de beekforel nu ongestoord de rivier optrekken.

Op een zijtak van deze vismigratieloop bevindt zich nog een overstort dat regelmatig werkt en een negatieve impact heeft op de waterkwaliteit in de vismigratieloop. VMM en Aquafin bekijken samen de mogelijkheden om de werking van dit overstort te verminderen. Omdat de overstortwerking de goede watertoestand in de weg kan staan, heeft het bekkensecretariaat het initiatief genomen voor dit overleg en volgt het secretariaat het overleg ook op.

Nieuwsbrief dec. 2022 'Overstorten onder de loep': overstort bosvijverloop

Foto: Bosvijverloop afwaarts overstort

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.