Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 15 september startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte.

Ook het bekkenspecifieke deel van het Bovenscheldebekken maakt deel uit van de plannen.

Tot 14 maart 2021 kan iedereen de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Bekkenspecifiek deel Bovenscheldebekken

Het bekkenspecifieke deel focust op het oppervlaktewater in het bekken en heeft aandacht voor zowel de Vlaamse waterlichamen, als de lokale waterlichamen. Het bestaat uit 5 hoofdstukken. 

1. Kennismaking

BSD - Hoofdstuk Kennismaking   
  • een kennismaking met het bekken, met een beschrijving van de algemene kenmerken van het bekken en de belangrijkste economische sectoren in het bekken

2. Wie is wie

BSD - Hoofdstuk Wie is wie
  • een overzicht van de waterbeheerders en het wateroverleg in het bekken

3. Drukken

BSD - Hoofdstuk Drukken
  • een weergave van de drukken: de invloed van de sectoren op het watersysteem (en omgekeerd)

4. Toestand

BSD - Hoofdstuk Toestand
  • een beoordeling van de toestand op het vlak van waterkwaliteit en waterkwantiteit

5. Visie en 

acties

BSD - Hoofdstuk Visie en acties
  • een visie die ingaat op de algemene en op de gebiedsgerichte uitdagingen en kansen voor het bekken en het gebiedsgerichte overleg binnen het bekken, met extra aandacht voor de speerpuntgebieden en aandachtsgebieden in het bekken
  • de waterlichaamspecifieke acties die invulling geven aan de visie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.