Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Nieuw overleg voor de Heulebeek enthousiast onthaald

Op 26 januari vond in Roeselare het eerste gebiedsgericht overleg voor het aandachtsgebied Heulebeek plaats. De aanwezigen kregen er toelichting over de watertoestand en de initiatieven om de Heulebeekvallei als blauwgroene infrastructuur te versterken. Met dit nieuwe overleg wil het bekkensecretariaat alle actoren van meet af aan betrekken bij de projecten om de waterkwaliteit van de Heulebeek en haar zijbeken te verbeteren en de samenwerking en afstemming tussen initiatieven op het terrein versterken.

Heel wat potenties

De Heulebeekvallei vormt één van de belangrijkste blauwgroene structuren in het noorden van de regio Kortrijk. Er lopen tal van initiatieven voor een groenere, kwaliteitsvolle woonomgeving en een versterking van de open ruimte in dit verstedelijkte gebied.

Die sterke lokale dynamiek kan een katalysator vormen voor nieuwe initiatieven om de waterkwaliteit van de Heulebeek en haar zijbeken (Passendalebeek, Papelandbeek, …) vooruit te helpen. Het stroomgebied van de Heulebeek is daarom een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met bijkomende gerichte inspanningen kunnen we er tegen 2027 een goede kwalitatieve en kwantitatieve watertoestand bereiken.

De uitdagingen zijn groot

Zowel op het gebied van waterkwaliteit als op het gebied van waterkwantiteit is nog werk aan de winkel.

Op sommige plaatsen heeft de Heulebeek haar meanderende structuur behouden, bv. in Gullegem waar de beek over ruim een kilometer een waardevol, bochtig verloop bezit. Andere delen van de beek werden rechtgetrokken. Globaal hebben de waterlopen in het gebied een zwakke structuurkwaliteit. De saneringsinfrastructuur is de afgelopen jaren verder uitgebouwd waardoor de waterkwaliteit een sterke inhaalbeweging gemaakt heeft. Toch is een goede watertoestand nog ver af. De Heulebeek staat vanaf haar bovenloop onder druk door diverse factoren, voornamelijk landbouw (erosie, inspoeling van nutriënten) en industrie. Ook de grote verdunning van het afvalwater binnen de zuiveringsgebieden van Moorslede en Ledegem moet nog aangepakt worden.

Een gebrek aan waterbergingscapaciteit, een te snelle waterafvoer en woonwijken tot aan de waterlopen zorgen bovendien regelmatig voor wateroverlast.

Gebiedsgericht overleg brengt actoren samen

Op 26 januari bracht het bekkensecretariaat, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en Intercommunale Leiedal, alle actoren die werkzaam zijn in het gebied samen.

De aanwezigen kregen er toelichting over de toestand van de waterlopen en een overzicht van de initiatieven om de Heulebeekvallei als blauwgroene infrastructuur te versterken.

  • De Vlaamse Milieumaatschappij gaf uitleg bij de waterkwaliteit in het gebied en de nodige acties om de kwaliteit verder te verbeteren.
  • De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbeheerders in het gebied, presenteerden de projecten om de wateroverlast te verminderen.
  • De Vlaamse Landmaatschappij en de provincie West-Vlaanderen stelden het project gebiedsinrichting Midden-West-Vlaanderen voor, dat inzet op een duurzaam landbouwproductielandschap in de regio.
  • Ten slotte gaf Intercommunale Leiedal toelichting bij het Groene Sporen project ‘Heerlijke Heulebeek’.

De komende maanden wordt het overleg verder gezet. Samen met de betrokkenen willen we concrete projecten formuleren om een goede waterkwaliteit in de Heulebeek een stap dichterbij te brengen.

 
 Heulebeek4  Heulebeek1

Heulebeek2  Heulebeek3 

 

De Heulebeek is met een lengte van 27,7 km de op één na langste waterloop in het Leiebekken. De bovenlopen van de Heulebeek zijn gelegen op de zuidoostelijke flank van de West-Vlaamse heuvelrug in Zonnebeke en Moorslede. Hier komen vooral akkers, weilanden en verspreide bebouwing voor. Meer afwaarts stroomt de Heulebeek door de dorpskernen en industriezones van de voorstedelijke agglomeratie van Kortrijk, om in  Kuurne in de Leie uit te monden.

Het totale stroomgebied beslaat 10.890 ha en omvat (delen van) de gemeenten Zonnebeke, Moorslede, Ledegem, Lendelede, Roeselare, Wervik, Izegem, Wevelgem, Kuurne en Kortrijk.

Heulebeek_GTO(Kaart)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.