Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Samen naar een goede toestand voor de Heulebeek

In de vallei van de Heulebeek lopen tal van initiatieven voor een meer groene, kwaliteitsvolle woonomgeving en een versterking van de open ruimte in dit verstedelijkte gebied. Het bekkensecretariaat Leiebekken gaat samen met een aantal partners voor een geïntegreerde aanpak in dit gebied. Een betere samenwerking en meer afstemming tussen initiatieven, biedt ook kansen en win-wins voor de waterkwaliteit, zodat we op termijn de goede toestand kunnen halen. Het startoverleg vindt plaats op 26 januari.

De Heulebeekvallei vormt een van de belangrijkste blauwgroene structuren in het noordelijk deel van de regio Kortrijk. Langs de beek lopen tal van initiatieven om een meer groene, kwaliteitsvolle woonomgeving te creëren in dit verstedelijkte gebied en om de open ruimte in de vallei van de Heulebeek te versterken. Het gebied is ook aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Samen de goede toestand tegemoet

Het bekkensecretariaat Leiebekken brengt, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Intercommunale Leiedal, alle betrokken actoren in het stroomgebied van de Heulebeek samen in een gebiedsgericht overleg. Hiermee willen we tot een geïntegreerde aanpak in het stroomgebied komen.

Het startoverleg vindt plaats op 26 januari. We geven er toelichting bij de actuele toestand van het stroomgebied, de aan te pakken knelpunten en de geplande acties voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast. We bespreken de lopende projecten en geplande initiatieven van de betrokken partners en bekijken waar we kunnen samenwerken. Initiatieven beter afstemmen, biedt kansen voor win-winsituaties en een snellere uitvoering op het terrein.

Heulebeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.