Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Betonnen Vrouwvliet krijgt terug natuurlijke oever

In Sint-Katelijne-Waver en Mechelen startte de VMM midden oktober 2023 met oeverherstel van de Vrouwvliet. Op een aantal locaties verdwijnt de betonnen oeverbescherming en wordt de oever afgeschuind. Waar minder ruimte is, komt er voor de oevers een ondiepe zone met oeverplanten. Dankzij deze ingrepen kan het waterleven in en langs de Vrouwvliet zich beter ontwikkelen.

De Vrouwvliet ontspringt in Begijnendijk en mondt uit in de Dijle ter hoogte van het industriegebied Mechelen-Noord. Midden jaren ’80 werd de benedenloop van de Vrouwvliet verbreed, verdiept, ingedijkt en voorzien van betonnen oeverversteviging om het water zo snel mogelijk af te voeren.  De natuurlijke overgang tussen land en water verdween, en daarmee ook de oeverbeplanting en het waterleven. Om een ‘goede ecologische toestand’ te halen, is een ecologische opwaardering noodzakelijk.

Van de Maanstraat in Mechelen tot aan de Antwerpse Steenweg worden over een traject van 3 km, waar mogelijk, de betonnen oevers vervangen door ecologisch waardevolle oevers met flauwere hellingen en natuurlijke oevervegetatie. Waar de betonnen oeverversterking omwille van stabiliteit niet weg kan, worden natuurlijke vooroevers aangelegd. De ingreep versterkt de ecologische toestand en vergroot het zelfzuiverend vermogen. De ondiepe zones zorgen voor extra structuur en stromingsvariatie.

Aan de Grote Nieuwendijkstraat wordt ook het voormalige slibontwateringsbekken gesloopt. Het aanwezige slib, het drainagezand, de drainagebuizen en de folies worden verwijderd. De omliggende dijken worden afgegraven. Het gebied wordt terug aangevuld met nieuwe grond en bebost.

Aan het Tivolipark wordt een vroegere parkeerzone onthard en ter hoogte van de kinderboerderij wordt de oever heringericht. Een houten vlonder biedt een aangename plek om langs het water te zitten.

De werken zijn  midden oktober 2023 gestart en zullen ongeveer 1 jaar duren. Het project krijgt ondersteuning van het Blue Deal-programma en het LIFE Wetlands4Cities-actieprogramma. Dat laatste focust op het herstel en de versterking van stedelijke wetlands als natuurlijke klimaatbuffers.

dec. 2023

Projectgebied Vrouwvliet in Mechelen, (c) VMM

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.