Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2024 - Landinrichtingsplan OVID voor Voer, IJse en Dijle

Eind oktober 2023 stelde de Vlaamse Regering het Landinrichtingsplan OVID vast. OVID staat voor ‘Over Voer, IJse en Dijle’. Het plan bevat acties in Huldenberg, Bertem, Tervuren en Kortenberg. Met dit Landinrichtingsplan wil de Vlaamse Landmaatschappij samen met vele partners maatregelen nemen om water, recreatie en natuur als troeven van de IJsevallei te herstellen en te versterken. In de Voervallei wordt ingezet op het herstel van vismigratie.

Het landinrichtingsproject OVID sluit aan op het lopende landinrichtingsproject ‘IJsevallei’. Samen omvatten ze het hele afstroomgebied van de IJse.

Beekherstel en ontharding: In Huldenberg zullen de partners meer dan twee kilometer van de IJse herstellen en de waterloop meer ruimte geven. In het centrum van Huldenberg breekt de gemeente de verharding van het grijze plein op in ruil voor groen om de waterinfiltratie te verbeteren en  regenwater uit de riolering te houden.

dec. 2023, (c) Tom De Bie

Erosie aanpakken: 70% minder erosie, dat is de doelstelling. Modder van de hoger gelegen landbouwgronden stroomt nog te vaak zonder barrières de grachten, beken en riolering in met schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit en saneringsinfrastructuur. Daarom komen in het gebied van de Langegracht erosiepoelen en ‘swales’ (ondiepe greppels met houtkanten) die de modder tegenhouden en de waterinfiltratie in het landbouwgebied verhogen.

Vismigratie herstellen: Langs de IJse en de Voer verhinderen een aantal stuwen bij watermolens dat vissen zich vrij over de rivier kunnen verplaatsen op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden.   

Aandacht voor recreatie: Een herstelde vallei is er om van te genieten. Daarom stellen de partners enkele nieuwe paden voor wandelaars en fietsers open. Ze  streven daarbij naar een maximaal contact met het water. ​

OVID is een samenwerking tussen heel veel partners: VMM, ANB, Gemeente Huldenberg, Provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt vzw, Gemeente Bertem, Gemeente Tervuren, Gemeente Kortenberg, Aquafin, Riobra, Iverlek, Departement Omgeving, ILVO, landbouwers en particuliere eigenaars. Het landinrichtingsplan krijgt ook financiële steun vanuit Europa via het Life Belini project.

dec. 2023, (c) Tom De Bie

IJse in Huldenberg, (c) VLM

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.