Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2018 - Waterkwaliteit Barebeek spectaculair verbeterd

De Barebeek, gelegen tussen de luchthaven van Zaventem en Mechelen, was lang één van de meest vervuilde waterlopen binnen het Dijle-Zennebekken. Dankzij de inspanningen op het gebied van riolering en waterzuivering is de waterkwaliteit de laatste 10 jaar opmerkelijk verbeterd. De verbeterde waterkwaliteit weerspiegelt zich nu ook in een heropleving van het biologische leven. Zowel waterplanten als ongewervelden vinden de weg terug naar de Barebeek.

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken volgt de kwaliteitsverbetering verder op en maakt een inventaris van de resterende knelpunten en de opportuniteiten, als opstap naar een integraal project voor de Barebeek.

Waterkwaliteit op de goede weg

Met de renovatie van de RWZI Zemst-Hofstade (2017) is één van de grote knelpunten in het bekken van de Barebeek aangepakt. De verbeterde waterkwaliteit, o.m. de evolutie in de concentratie van opgeloste zuurstof, biedt kansen om nu ook verder te werken aan de ecologische opwaardering van de Barebeek en haar vallei. Het Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos willen via het strategisch project "Open ruimte in en rond Mechelen" de ecologische en landschappelijke kwaliteit in de vallei van de Barebeek, verbeteren en versterken.   Recente renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zemst-Hofstade © VMM

 

Evolutie zuurstofconcentratie Barebeek

Overblijvende knelpunten samen aanpakken

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zal de evolutie van de waterkwaliteit verder opvolgen en de resterende knelpunten en opportuniteiten inventariseren zodat we ook hier samen met verschillende partners naar een goede ecologische toestand kunnen werken. 

 

Het stroomgebied van de Barebeek situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Mechelen, Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Vilvoorde, Machelen en Zaventem.

De Barebeek ontstaat uit de samenvloeiing van een aantal beken die hun oorsprong hebben nabij de luchthaven van Zaventem en mondt in Muizen uit in de Dijle.

De waterkwaliteit van de Barebeek was lange tijd sterk tot zeer sterk verontreinigd en dat weerspiegelt zich in de waterbodemkwaliteit.

De Barebeek heeft nog een relatief goede structuurkwaliteit maar is op verschillende trajecten rechtgetrokken (o.a. langs E19). Vooral het noordelijk deel van het afstroomgebied is ruimtelijke sterk versnipperd door infrastructuurwerken, (spoor)wegen, woonkernen en lintbebouwing.

Een combinatie van een hoge verhardingsgraad, een snelle afvoer en hoge getijdepeilen op de Dijle die de afwatering bemoeilijken, zorgen in het benedenstroomse deel soms voor wateroverlast.

 

Stroomgebied Barebeek

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.