Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2016 - Terugblik op geslaagde Dijle-Zennedag
Op 14 december werd onder grote belangstelling de eerste Dijle-Zennedag georganiseerd met als thema 'integrale projecten'.
Dec. 2016 - Welkom op de Dijle-Zennedag
Er beweegt heel wat op het vlak van waterbeheer in het Dijle-Zennebekken. Op 14 december kan iedereen die betrokken is bij het waterbeheer in het Dijle-Zennebekken kennis maken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking, nieuwe ontwikkelingen en enkele realisaties op het terrein. U komt toch ook?
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Dijle-Zennebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Dijle-Zennebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2016 - Integraal project voor de Laan opgestart
In het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde is de Laan aangeduid als speerpuntgebied. Als we voldoende investeren in de waterloop en zijn afstroomgebied is de goede toestand er haalbaar tegen 2021. Een goede samenwerking binnen Vlaanderen en met Wallonië zijn hierbij essentieel. Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken trekt alvast aan de kar en startte een integraal project op.
Dec. 2016 - Partners akkoord over toekomst Laakvallei
Op 28 oktober onderschreven alle betrokken partners, waaronder het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, de toekomstplannen voor de Demer- en Laakvallei. Met dit akkoord willen ze de natuurlijke relatie tussen de Demer en de Laak en hun valleien herstellen. Ook het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zet mee zijn schouders onder dit project via het integraal project voor de Laak om op termijn de goede toestand in dit aandachtsgebied te halen.
Dec. 2016 - De Vunt opnieuw zichtbaar in Leuven
De Vunt die jarenlang ondergronds door Leuven stroomde, is opnieuw zichtbaar in de stad. Na het openleggen van de Dijle en de Voer werkten de VMM, KU Leuven en de stad Leuven ook hier samen aan het herwaarderen van waterlopen in de stadskern. Het project werd in mei 2016 officieel ingehuldigd en toont aan dat water een plaats verdient in de publieke ruimte.
Dec. 2016 - Chap’eau voor de IJse
Zondag 25 september stond de IJse volop in de belangstelling tijdens de derde editie van Chap’eau in Overijse. De IJse stroomde er vele jaren onder de grond, maar is nu weer prominent aanwezig in de dorpskern. Dankzij haar goede waterkwaliteit is de IJse in het stroomgebiedbeheerplan aangeduid als speerpuntgebied. Een goede watertoestand in 2021 is er haalbaar.
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Dijle- Zennebekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Dijle- Zennebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Dijle-Zennebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld
Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Dijle-Zennebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.
Feb. 2017 - Minister zet handtekening onder integrale visie voor Demervallei en Laak
Op dinsdag 14 februari ondertekende minister Joke Schauvliege namens de Vlaamse Regering de integrale visie voor de Demervallei en de Laak. Dat gebeurde in aanwezigheid van de bekkencoördinatoren van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken en vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.
Juli 2017 - Nieuw grensoverschrijdend wateroverleg voor de Zenne
Van bron tot monding doorkruist de Zenne de drie gewesten. Overleg tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse administraties over de Zenne is dan ook zeer belangrijk.
Juli 2017 - Life Belini van start
Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.
Juli 2017 - Visie voor herstel Grote Laak enthousiast onthaald
Eind 2016 schaarden de verschillende partners zich na jarenlang studiewerk en overleg achter één gedragen visie voor de Demer- en Laakvallei. Dit voorjaar werd de visie voorgesteld tijdens drie drukbezochte infomarkten in Werchter, Aarschot en Zichem. Dat ook het herstel van de Grote Laak in de visie geïntegreerd is, kon op veel enthousiasme rekenen.
Juli 2017 - Signaalgebieden reeks 3 goedgekeurd
Op 31 maart 2017 besliste de Vlaamse Regering over de ontwikkelingsmogelijkheden van de signaalgebieden van reeks 3. Voor het Dijle-Zennebekken gaat het om 7 gebieden in Beersel, Bonheiden, Heist-op-den-Berg, Leuven, Mechelen en Zemst. De beslissingen zijn door het bekkenbestuur, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, voorbereid.
Juli 2017 - Slimme sluis Zennegat zorgt voor waterberging en natuur
Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat. Met de inwerkingtreding van het overstromingsgebied Zennegat op 22 juni 2017, is een gecontroleerd overstromingsgebied van 65 hectare met gereduceerd getij gecreëerd.
Feb. 2018 - Waterkwaliteit Barebeek spectaculair verbeterd
De Barebeek, gelegen tussen de luchthaven van Zaventem en Mechelen, was lang één van de meest vervuilde waterlopen binnen het Dijle-Zennebekken. Dankzij de inspanningen op het gebied van riolering en waterzuivering is de waterkwaliteit de laatste 10 jaar opmerkelijk verbeterd. De verbeterde waterkwaliteit weerspiegelt zich nu ook in een heropleving van het biologische leven. Zowel waterplanten als ongewervelden vinden de weg terug naar de Barebeek.
Feb. 2018 - Mechelen opnieuw stad aan het water
Door de sterk verbeterde waterkwaliteit richten meer en meer steden hun blik opnieuw naar het water. Ook Mechelen nam een reeks initiatieven om het water terug zichtbaar te maken, en met succes! Momenteel worden de vliet in de Zakstraat en de Binnendijle nabij de Zandpoortvest opengelegd.
Feb. 2018 - 'Future Floodplains' onderzoekt ook Dijlevallei
Het SBO-project 'Future floodplains' wil de wetenschappelijke kennis over rivier- en valleisystemen verder uitbouwen, zodat we een beter beeld krijgen op de eigenschappen van Vlaamse valleigebieden in de toekomst.
IJsedag: water aan zet in de IJsevallei
In de IJsevallei, één van de speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken, beweegt er heel wat. Om al deze plannen en initiatieven aan het grote publiek voor te stellen, werd op 23 september 2018 aan de Molen van Loonbeek in Huldenberg een IJsedag georganiseerd.
Integraal project voor de Maalbeek
De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten.
Dijle-Zennedag, 22 november 2019
Nov. 2019 - Vistrap aan het Sluispark in Leuven is klaar!
De Dijle vertakt zich in Leuven in verschillende Dijle-armen. Op de voormalige brouwerijsite Artois, aan het Sluispark tussen de Mechelsestraat en de Vaartstraat, zijn enkele jaren geleden twee rivierarmen heropend.
Nov. 2019 - Strategisch project Zennevallei
Een groot deel van de Zennevallei ten zuiden van Brussel ligt er versnipperd bij. De vallei is er een wanordelijke mozaïek van water, bedrijven, woningen, spoorwegen en weginfrastructuur.
Nov. 2019 - Een doorbraak voor de Laak?
‘De Laak: een vallei vol kansen’ is één van de 14 initiatieven van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project wil bijdragen aan het ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei.
Nov. 2019 - Nieuw park in Alsembergse Beemd moet overstromingsrisico’s verminderen
De dorpskernen van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode, die langs de Molenbeekvallei liggen, stonden de voorbije decennia geregeld onder water. Verschillende maatregelen, vanaf de bron van de Molenbeek in het Zoniënwoud tot aan de monding in de Zenne, moeten de wateroverlast in de streek aanzienlijk verminderen.
Nov. 2019 - Sigmaproject Dijlemonding en Bovendijle, een update
Nu de gevolgen van klimaatverandering ook bij ons in Vlaanderen merkbaar worden, is het Sigmaplan meer dan ooit noodzakelijk om ons beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde én om waterlopen natuurlijker en veerkrachtiger te maken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.