Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Terugblik op geslaagde Dijle-Zennedag

Op 14 december werd onder grote belangstelling de eerste Dijle-Zennedag georganiseerd met als thema 'integrale projecten'.

Op deze contactdag brengt het bekkensecretariaat alle leden van de overlegstructuren in het Dijle-Zennebekken op de hoogte van de gebiedsgerichte integrale projectwerking, nieuwe ontwikkelingen in het waterbeheer en -beleid en pas opgestarte of uitgevoerde projecten in het bekken. Meer dan negentig geïnteresseerden uit het integraal waterbeleid woonden deze eerste Dijle-Zennedag bij. 

Gouverneur Lodewijk De Witte, voorzitter van het Bekkenbestuur, beklemtoonde het belang van de gebiedsgerichte aanpak in het integraal waterbeleid. In het kader van integrale projecten brengt het bekkensecretariaat alle belanghebbenden uit een bepaald gebied samen. Het Dijle-Zennebekken startte zo al integrale projecten op in het gebied van de Hallerbosbeken en voor de speerpuntgebieden IJse en Laan. 

De integrale projecten van de IJse en de Laan werden verder in detail toegelicht, net als de integrale visie op Demer en Laak (verbindingsloop tussen Dijle en Demer). 

De opwarming van de aarde en de toenemende urbanisatie zorgen voor een stijgende trend in de neerslagextremen. Dit geldt in twee richtingen: hogere piekneerslagen én langere droge perioden.

Vlario gaf aan dat er hierdoor dringend nood is aan gemeentelijke hemelwaterplannen. In het Dijle-Zennebekken zijn er ondertussen verschillende gemeenten die een hemelwaterplan uitgewerkt hebben of één aan het opstellen zijn. Aquafin ging dieper in op de recent opgemaakte hemelwaterplannen van Overijse en Herent. 

Lokale wateroverlast door oppervlakkige afstroming, vanuit overbelaste rioleringssystemen of vanuit lokale grachten is momenteel nog onvoldoende gekarteerd. Aan de hand van ‘Pluvial Flood Maps’ tracht de Vlaamse Milieumaatschappij deze hiaten op te vullen. In twee uitgewerkte pilootgebieden kon men zo het overstromingsrisico nauwkeuriger inschatten. Dergelijke kaarten kunnen eveneens ondersteunend zijn voor de opmaak van hemelwater- en erosieplannen. 

Nadien volgde nog een overzicht van de strategische projecten die recent van start zijn gegaan in het Dijle-Zennebekken. Opvallend was dat het watersysteem een belangrijke rol speelt in deze projecten. Ten slotte kwam ook het structuurherstel op de Zuunbeek te Sint-Pieters-Leeuw aan bod. 

In de namiddag werden de deelnemers rondgeleid in Leuven, waar ze kennis konden maken met de verschillende projecten van VMM rond het openleggen van de Dijle en zijlopen. Een mooi staaltje van het opwaarderen van water in de stad. 

Met dank voor de goede medewerking bij de rondleidingen en presentaties van VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, de Provincie Vlaams Brabant, de Regionale landschappen Noord Hageland,  Groene Corridor en Rivierenland, Vlario en Aquafin.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.