Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nov. 2019 - Een doorbraak voor de Laak?

‘De Laak: een vallei vol kansen’ is één van de 14 initiatieven van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het project wil bijdragen aan het ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei.

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland zal de komende 10 jaar, samen met haar partners, het landinrichtingsproject verder uitwerken en vertalen naar concrete ingrepen op het terrein. 

Het project geeft ook uitvoering aan de integrale visie voor de Demervallei en Laak, die eind 2016 door de verschillende partners, waaronder het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken, ondertekend werd.

Heel wat potenties

De Laak of Grote Laak splitst zich net voor Aarschot van de Demer af en stroomt parallel met de Demer via Betekom, Werchter en Tremelo naar de Dijle. In de buurt van het Damiaanmuseum in Ninde (Tremelo) mondt de Laak uit in de Dijle.

Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 werd de Laak afgesneden van haar natuurlijke watertoevoer. En bij de aanleg van de oostelijke ringweg rond Aarschot in 1979, is de rivier ook deels ingebuisd. Sindsdien wordt de waterloop enkel gevoed door hemel- en afvalwater. Hierdoor valt de Laak in droge periodes bijna volledig droog, wat een belangrijke ecologische impact heeft.

In het buitengebied heeft de Laak haar natuurlijke loop en sterk kronkelend karakter wel zeer goed behouden. Deze natuurlijke structuur onderlijnt het potentieel van de Laak als ecologisch waardevol valleigebied.

 

Laak

 

Naar een ecologisch en hydrologisch herstel

Binnen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap streven de partners naar een ecologisch en hydrologisch herstel van de Laak en haar vallei. Niet enkel de natuur zal baat hebben bij een herstel, ook de landbouw. De landbouwgronden in de vallei kampen namelijk tijdens de zomer steeds vaker met te lage grondwaterstanden.

Laak en Demer opnieuw verbinden

Hoofddoelstelling is om de Laak opnieuw te verbinden met de Demer waardoor deze terug watervoerend wordt. Daarnaast zal er gewerkt worden aan:

  • verweving van landbouw en natuur: door op strategische punten langs de oevers van de Laak bufferstroken te ontwikkelen
  • wateroverlast: door de Laak efficiënter in te zetten bij de opvang en afvoer van het hemelwater van Aarschot 
  • zachte recreatie: met een ontsluiting van de vallei via een netwerk van trage wegen 
  • beleving: door het cultureel erfgoed beter beleefbaar te maken.
Finaal moeten deze ingrepen leiden tot een erkenning van de vallei van de Laak als waardevolle landschappelijke en natuurlijke eenheid die bij zowel de Dijle- als bij de Demervallei aansluit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.