Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project voor de Maalbeek

De Maalbeek en haar zijloop de Amelvonnebeek vormen een belangrijke verbindende blauwe ader door de Groene Noordrand rond Brussel. De waterkwaliteit van de Maalbeek is de laatste jaren sterk verbeterd, maar toch blijven er nog een aantal knelpunten.

Samen met het strategisch project 'Groene Noordrand' en waterloopbeheerder provincie Vlaams-Brabant startte het bekkensecretariaat daarom in juni 2018 een integraal waterproject voor de Maalbeek op. Hierin zal met alle partners samen gewerkt worden aan een betere waterkwaliteit voor de Maalbeek en haar zijlopen.

De Maalbeek, een groen-blauw lint in Brusselse noordrand

De Maalbeek stroomt door de noordrand van Brussel. Ondanks de nabijheid van grote verkeersaders zoals de Brusselse Ring en de A12, en de stad Brussel, komt in dit gebied nog relatief veel open ruimte voor, zowel natuurgebied als enkele grote landbouwkouters.

Deze afwisseling van open ruimte en verstedelijkt gebied biedt kansen, maar maakt het ook een uitdaging om functies af te stemmen. Het strategisch project 'Groene Noordrand' gaat voor een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw in de hele vallei en de aangrenzende kouters.

Integraal waterproject voor de Maalbeek

 Foto strategisch project 'Groene Noordrand'

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.