Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Partners akkoord over toekomst Laakvallei

Op 28 oktober onderschreven alle betrokken partners, waaronder het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, de toekomstplannen voor de Demer- en Laakvallei. Met dit akkoord willen ze de natuurlijke relatie tussen de Demer en de Laak en hun valleien herstellen. Ook het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zet mee zijn schouders onder dit project via het integraal project voor de Laak om op termijn de goede toestand in dit aandachtsgebied te halen.

 

De betrokken partners (gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap voor Natuur en Bos, Ruimte Vlaanderen, het Regionaal Landschap Noord-Hageland en de bekkenbesturen van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken) engageerden zich tot concrete acties voor een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demer- en Laakvallei.

De Vlaamse Regering zal eerstdaags beslissen over haar  verantwoordelijkheden, waarna de realisatie van het actieprogramma, met onder meer een herbestemming (AGNAS) en ingrepen op het vlak van waterkwaliteit en de inrichting volgen.

Voor de Laak gaat het om het opnieuw watervoerend maken van de waterloop door de verbinding met de Demer op twee plaatsen te herstellen, het herwaarderen van de vallei afwaarts Aarschot en het zoeken naar een duurzame combinatie van de verschillende functies van de vallei zoals landbouw, natuur, recreatie, waterberging, ...

Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken zal via het integraal project voor het aandachtsgebied van de Laak aan  een goede watertoestand werken.

    nieuwsbrief, november 2016

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.