Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2019 - Bekkensecretariaat start integraal project voor 'De Winge'

Op 22 maart 2019 startte het bekkensecretariaat een nieuw integraal project op voor het stroomgebied van de Winge.

Meer dan twintig vertegenwoordigers van de waterbeheerders, de betrokken gemeenten (Rotselaar, Holsbeek, Tielt-Winge en Lubbeek), de provincie, Vlaamse administraties en middenveldorganisaties kregen in het gemeentehuis van Rotselaar een toelichting over de huidige waterkwaliteit en de plannen voor de Winge.

 

Aandachtsgebied

De Winge is aandachtsgebied van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. We werken er aan een goede toestand van de waterloop tegen 2027. Voor waterplanten en macro-invertebraten (kleine waterdiertjes) wordt de norm gehaald. Maar de hoeveelheid fosfor in de waterloop is nog steeds te hoog.

Jeroen Jansen, planningsverantwoordelijke van het Demerbekken, gaf toelichting bij de geplande acties om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Bijkomende acties & initiatieven

Aan de partners werd gevraagd om op basis van deze informatie mee te denken over mogelijke bijkomende initiatieven op het vlak van rioleringen, erosiebestrijding en structuurherstel van de waterloop. Deze nieuwe voorstellen zullen op een volgend overleg verder besproken worden. 

Luc Vervoort van Natuurpunt gaf een presentatie over het ingediende Life project. Het project focust op de Europees beschermde en sterk overstromingsgevoelige natuurwaarden in de brede Wingevallei en wil deze natuurwaarden opwaarderen.

Verbetering van de waterkwaliteit van de Winge en het Life-project zijn hier complementair. Daarenboven kunnen deelprojecten uit het Life-project een positieve invloed hebben op de natuurlijke waterhuishouding van de Winge.

   

Integraal project voor de Winge

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.