Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > In de kijker

In de kijker

Jan 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Demerbekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Demerbekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Demerbekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Demerbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Okt. 2016 - Terugblik op een geslaagde Demerdag
Op 28 oktober organiseerde het bekkensecretariaat Demerbekken al voor de derde maal een Demerdag. Met dit initiatief willen we de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in het Demerbekken bevorderen. Met ruim 100 aanwezigen was ook deze editie meer dan geslaagd!
Dec. 2016 - Vlaamse Regering onderschrijft integrale visie Demervallei en Laak
Op 23 december onderschreef de Vlaamse Regering de jarenlange inspanningen om verschillende doelstellingen voor de Demervallei tussen Diest en Werchter geïntegreerd aan te pakken. Het gaat om een betere bescherming tegen overstromingen, een meer natuurlijke Demervallei en mogelijkheden voor zachte recreatie en streekontwikkeling. Hiertoe keurde ze de geïntegreerde visie voor de Demervallei, het voorkeursalternatief voor het Sigmagebied Demervallei en het indicatief actieprogramma goed.
Feb. 2017 - Meanders voor de Zwarte Beek
De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Met de juiste inspanningen is de goede watertoestand er haalbaar tegen 2021. Het bekkensecretariaat bracht daarom in 2016 de betrokken actoren samen en besprak de inspanningen die nog nodig zijn op het vlak van rioleringen en structuurherstel.
Feb. 2017 - Life project Delta tilt natuur in Demervallei naar topniveau
Een groot deel van de waterlopen in het Demerbekken komt samen ter hoogte van het overstromingsgevoelig gebied van Schulen en Webbekom. Het gebied is het waterveiligheidscentrum van het Demerbekken en een thuis voor zeldzame watergebonden natuur. De komende vijf jaar investeren de beheerders van het Schulensbroek en het Webbekombroek via het ambitieuze Europese Delta Life project samen in waterbeheer, natuur en zachte recreatie in dit unieke samenvloeiingsgebied. Het bekkensecretariaat zal in zijn integraal project Schulensbroek maatregelen bespreken om de waterkwaliteit van de waterlopen die in het gebied uitmonden, te verbeteren.
Feb. 2017 - Strategisch project voor Getevallei goedgekeurd
De uitwerking van een integrale landschapsvisie voor de Getevallei is één van de strategische projecten waaraan minister Joke Schauvliege eind 2016 goedkeuring en subsidie verleende. De nieuwe visie zal verschillende doelstellingen voor de vallei integreren, waaronder het streven naar een gezond riviersysteem en het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de vallei. Aanvullend zal het bekkensecretariaat, in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek, onderzoeken welke inspanningen bij voorrang nodig zijn om de waterkwaliteit in de Getevallei vooruit te helpen.
Kom kennismaken met het toekomstbeeld voor Demer- en Laakvallei
Feb. 2017 - Minister zet handtekening onder integrale visie voor Demervallei en Laak
Op dinsdag 14 februari ondertekende minister Joke Schauvliege namens de Vlaamse Regering de integrale visie voor de Demervallei en de Laak. Dat gebeurde in aanwezigheid van de bekkencoördinatoren van het Demerbekken en het Dijle-Zennebekken en vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.
Maart 2017 - Structuurherstel in speerpuntgebied Munsterbeek
De Munsterbeek in Bilzen en haar zijlopen zijn een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Om tegen 2021 een goede watertoestand te halen, moet vooral het visbestand er zich nog herstellen. Zo bleek uit de doorlichting van het gebied door het bekkensecretariaat.
Maart 2017 - Werken aan Winterbeek gestart
De werken voor de sanering van de Winterbeek zijn gestart. Tegen 2021 moet maar liefst 17 km vervuilde waterbodem van de Winterbeek en haar vallei gesaneerd zijn. De OVAM, de VMM en Tessenderlo Chemie sloegen hiervoor de handen in elkaar.
Maart 2017 - Nieuw Onderhoudsloket voor Getevallei
In de Getevallei is een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) gestart voor een efficiënter onderhoud van de kleine landschapselementen. Dit initiatief draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.
Juni 2017 - Overstromingsgebieden en beekherstel voor de Begijnenbeek
De Vlaamse Milieumaatschappij voerde onlangs werken uit aan de Begijnenbeek in Diest. Twee bijkomende gecontroleerde overstromingsgebieden moeten wateroverlast in Diest helpen voorkomen.
Juni 2017 - Grote belangstelling voor infomarkten Demervallei en Laak
De informatievergaderingen over de Demervallei en de Laak, die dit voorjaar op initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV in Werchter, Aarschot en Zichem plaatsvonden, brachten heel wat volk op de been. Ruim 600 geïnteresseerden kwamen luisteren naar de toekomstvisie voor de Demervallei.
juni 2017 - Landinrichtingsprojecten zetten in op herstel vijvergebied ‘De Wijers’
Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering drie landinrichtingsprojecten goed voor De Wijers, een uniek vijvergebied in het centrum van Limburg.
Aug. 2017 - Ecologisch herstel voor Herkebeek
In het kasteeldomein van Voort (Borgloon) krijgt de Herkebeek over ruim 2 km een ecologische opwaardering. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, watering De Herk en de provincie Limburg maken hier samen werk van binnen het integraal project voor de Herk en Mombeek. Dat gebeurt in nauw overleg met graaf le Hardy.
Aug. 2017 - Prioriteiten bepalen voor Munsterbeek en Demer I
De Munsterbeek en de Demer stroomopwaarts van de monding van de Stiemerbeek beschikken over een vrij goede fysico-chemische kwaliteit. In de zijlopen van de Munsterbeek komt zelfs de Europees beschermde beekprik voor.
Aug. 2017 - Life Bellini maakt aansluiting eerste Demermeander mogelijk
Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.
Aug. 2017 - Platbodem in Zichem vormt eerste Demerbaken
Op 7 juni 2017 ging een unieke platbodem ‘voor anker’ aan De Hemmekes in Zichem. Het is het eerste van vijf bakens langs de Demer. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland zetten met het project ‘Ontmoet de Demer’ de unieke troeven van de Demervallei in de kijker.
4de Demerdag - Maak kennis met de (nieuwe) vallei van de Stiemer
Dec. 2017 - Grote belangstelling voor vierde Demerdag
Met meer dan honderd waren ze, de deelnemers aan de vierde Demerdag op 17 november in Genk. Centraal stonden de projecten voor de Stiemer in Genk en het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek. De deelnemers bezochten in groep ook enkele locaties langs de Stiemer, onder meer het natuurgebied De Maten.
Dec. 2017 - Nieuwe Stiemervallei verbindt Genk
Genk wil de Stiemervallei herwaarderen tot een blauwgroene ader door de stad. Ze werkt daarvoor, samen met heel wat partners, aan een masterplan voor de Stiemervallei.
Dec. 2017 - Masterplan Signaalgebied en campus Diepenbeek
Het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek combineert de plannen voor de verdere uitbouw van de universiteitscampus tot een eco-campus met ruimte voor waterberging. Het plan geeft hiermee ook invulling aan de beslissing van de Vlaamse Regering voor het gelijknamige signaalgebied.
Dec. 2017 - Inrichtingsplan Slagmolen in Genk goedgekeurd
Op 22 juni 2017 keurde minister Joke Schauvliege het inrichtingsplan voor het gebied Slagmolen in Genk goed. Doel is om de omgeving van de Slagmolen in te richten als een aantrekkelijke toegangspoort tot De Maten en De Wijers en de watertoevoer naar De Maten te verbeteren. Hiervoor wordt de Schabeek heraangelegd als een meanderende waterloop met doorstroommoeras.
Jan. 2018 - Nieuwe meanders brengen goede toestand Zwarte Beek stap dichterbij
Sinds oktober 2017 is de Zwarte Beek in Beringen en Lummen heraangelegd en kronkelt ze opnieuw door het landschap. De VMM herstelde er 30 meanders. Een goede zaak voor de natuurlijke waterberging, de waterkwaliteit en het visbestand van de Zwarte Beek.
Jan. 2018 - Aanpak overstromingen en waterkwaliteit gaan hand in hand in Hoenshoven
De nieuwe overstromingszone van de provincie Limburg langs de Herk in Hoenshoven (Borgloon) is een mooi voorbeeld van integraal waterbeheer. Het project draagt niet alleen bij aan de aanpak van wateroverlast. Ook de structuurkwaliteit van de Herk werd in het kader van dit project aangepakt.
Jan. 2018 - Werken herstel eerste Demermeander in 2018 van start
De werken voor de aankoppeling van de eerste Demermeander in de buurt van Vinkenberg (Diest) starten in 2018.
Jan. 2018 - ‘Future Floodplains’ onderzoekt vijf beekvalleien in Demerbekken
Het SBO-project 'Future floodplains' wil de wetenschappelijke kennis over rivier- en valleisystemen verder uitbouwen, zodat we een beter beeld krijgen op de eigenschappen van Vlaamse valleigebieden in de toekomst.
Dec. 2018 - Hermeanderingsproject Batsheerse Beemd
Opnieuw is een hermeanderingsproject uitgevoerd binnen het Integraal Project Herk en Mombeek. Het structuurherstel in de Grondelingenbeek, één van de acties van het stroomgebiedbeheerplan, kwam tot stand in een samenwerking tussen de gemeenten Heers en Sint-Truiden, de provincie Limburg, Natuurpunt, Wildbeheerseenheid De Herk en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
Dec. 2018 - Prioritaire acties voor integraal project Herk en Mombeek
Op 7 juni 2018 besprak de stuurgroep van het integraal project 'Herk en Mombeek' de aanpak van de prioritaire acties, die het speerpuntgebied Mombeek en het aandachtsgebied Herk naar een goede watertoestand moeten leiden.
Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer
In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.
Bekkensecretariaat en VMM lichtten aandachtsgebied Herk door
De Herk en de Kleine Herk vormen samen een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Dat betekent dat we er een goede ecologische en chemische toestand van de waterloop beogen tegen 2027. Het bekkensecretariaat en de VMM hebben het aandachtsgebied doorgelicht, brachten knelpunten in kaart en gingen op zoek naar oplossingen. Ze kregen daarbij de steun van een stagestudent.
Terugblik op 5de Demerdag: waterplatform voor DE WIJERS
De vijfde Demerdag op 14 december 2018 kon op grote belangstelling rekenen. Een honderdtal geïnteresseerden kreeg er toelichting bij de gebiedsgerichte aanpak van water in De Wijers.
Mei 2019 - Eerste Demermeander geopend
Sinds april 2019 stroomt er opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de eerste van een 30-tal historische meanders die de komende jaren terug aangesloten worden aan de Demer. Een historisch moment.
Mei 2019 - Bekkensecretariaat start integraal project voor 'De Winge'
Op 22 maart 2019 startte het bekkensecretariaat een nieuw integraal project op voor het stroomgebied van de Winge.
Mei 2019 - Integraal project Velpe op volle snelheid
De Velpe ontspringt in Boutersem en stroomt door de Zuid-Hagelandse gemeenten Glabbeek en Kortenaken naar Halen, waar ze in de Demer uitmondt.
Mei 2019 - Terugblik op 10 jaar strategische projecten in Demer- en Laakvallei
Op 19 maart 2019 organiseerde het Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners, waaronder het bekkensecretariaat van het Demerbekken, een symposium over 10 jaar strategische projecten in de Demer- en Laakvallei. Ook Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel was aanwezig.
6de Demerdag, 30 september 2019: Save the date
6de Demerdag, 30 september 2019: U komt toch ook?
Waterplatform De Wijers, 29 november 2019
Dec. 2019 - Grote belangstelling voor zesde Demerdag aan Herk & Mombeek
De vernieuwende aanpak voor het waterbeleid in de Herk- en Mombeekvallei stond centraal tijdens de zesde Demerdag op 30 september.
Dec. 2019 - Vlaamse administraties tekenen charter Water-Land-Schap tijdens Demerdag
Dec. 2019 - Integraal Project Herk & Mombeek: labo voor samenwerking
Al sinds 2011 trekken het bekkensecretariaat van het Demerbekken en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren samen het integraal project 'Herk en Mombeek’.
Een onverGETElijke Demerdag
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Jan. 2021 - Wetenschappers in de BRES voor Herk en Mombeek
De afgelopen droge periodes zetten de natuur in en rond de Limburgse beken onder druk.
Jan. 2021 - Renovatie Grote Steunbeer in Diest
In 2021 start de VMM met de renovatie van de stuwconstructie ‘Grote Steunbeer’ aan de Saspoort in Diest. Een belangrijk project voor het Demerbekken.
Mrt. 2021 - Herinrichting Waarbeek/Deysbeek bezorgt rivierdonderpad mooie toekomst
Vorig jaar zorgde de provincie Vlaams-Brabant, samen met de watering ‘De Kleine Gete’, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt voor een nieuwe ecologische inrichting van de Waarbeek/Deysbeek, zodat de rivierdonderpad er zich nog beter thuis voelt.
Mrt. 2021 - Het Demerbekken nodigt 4x uit
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het Demerbekken opnieuw een aantal events. Reserveer alvast een plaatsje in uw agenda voor volgende events. U kan zich ook al inschrijven voor het Waterplatform.
Mrt. 2021 - Beleid in de BRES voor water
"In de BRES voor water” van de provincie Limburg, UHasselt, het Demerbekken, de Vlaamse Milieumaatschappij en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren brengt de waterstand en ecologische kwaliteit van de Limburgse beken in kaart.
Mrt. 2021 - Save the date voor onver-GETE-lijke Demerdag
Apr. 2021 - Webinar Waterplatform De Wijers

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.