Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Structuurherstel in speerpuntgebied Munsterbeek

De Munsterbeek in Bilzen en haar zijlopen zijn een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Om tegen 2021 een goede watertoestand te halen, moet vooral het visbestand er zich nog herstellen. Zo bleek uit de doorlichting van het gebied door het bekkensecretariaat.

Begin februari 2017 zijn Natuurpunt en de provincie Limburg gestart met het herstel van enkele beken en oude vijvers in het natuurgebied Munsterbos. Die beken vloeien samen in de Munsterbeek die op haar beurt naar de Demer stroomt. Het herstel van de natuurlijke beekstructuur en de aanleg van vistrappen biedt de soorten in het gebied kansen om zich opnieuw te ontwikkelen tot veerkrachtige populaties.

De oude betonnen dammen worden uitgegraven, zodat de Bezoensbeek, de Zutendaalbeek en de Molenbeek opnieuw kunnen meanderen. Er komen vistrappen in de  Bezoensbeek en de Zutendaalbeek en enkele oude vijvers worden hersteld.

Ook voor de omwonenden zijn de werken een goede zaak. Door de beken te laten meanderen, kan meer water gebufferd worden, waardoor de kans op wateroverlast in de afwaartse woonwijken afneemt.

Goede watertoestand een stap dichterbij

Het stroomgebied van de Munsterbeek is één van de vier speerpuntgebieden in het Demerbekken, waar we in 2021 de goede watertoestand willen bereikt hebben.

Voor de meeste parameters haalt de Munsterbeek nu al de vereiste score, maar de visindex blijft achter. Een vreemde situatie omdat de beken van het Munsterbos een vrij grote populatie beekprik herbergen. Om een leefbare populatie te kunnen garanderen, is een herstel nodig van het vroegere leefgebied van de beekprik (o.a. Zutendaalbeek, Bezoensbeek, Roelerbeek, Munsterbeek).

Na de werken zullen vissen, waaronder de beekprik, vanuit de Munsterbeek en de Molenbeek opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook andere diersoorten krijgen extra kansen. Zo kunnen bijzondere moerasvogels als de roerdomp en het woudaapje zich in de rietkragen langs de herstelde vijvers nestelen.

Met steun van provincie Limburg en de Vlaamse overheid

De provincie Limburg trekt een bedrag van 43.000 euro uit voor het meanderen van de beken op de gronden van Natuurpunt. Voor het herstel van de vijvers krijgt Natuurpunt subsidies  van de Vlaamse overheid.

       

Foto nieuwsbrief maart 2017

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.