Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Integraal Project Herk & Mombeek: labo voor samenwerking

Al sinds 2011 trekken het bekkensecretariaat van het Demerbekken en het regionaal landschap Haspengouw en Voeren samen het integraal project 'Herk en Mombeek’.

Ze brengen er waterbeheerders, gemeenten en stakeholders in het integraal waterbeleid rond de tafel. Samen bespreken ze de knelpunten en mogelijkheden voor dit gebied, bekijken ze welke acties en initiatieven al op de plank liggen en welke bijkomende inspanningen nodig zijn om de Herk, de Mombeek en hun vallei te herstellen tot veerkrachtige systemen.

De samenwerking resulteerde al in verschillende beekherstelprojecten, oa. op de Herkebeek, de Grondelingenbeek, de Oude Mombeek, de Motbeek, … . 

Actieplan voor herstel van beek en vallei

Twee jaar geleden ontwikkelde het integraal project een nieuw breed gedragen actieplan om de Herk en Mombeek dichter bij de goede watertoestand te brengen. Daarin zijn ook een tiental hermeanderings- en structuurherstelprojecten opgenomen.

Bijzonder is dat alle waterbeheerders de komende jaren in dit gebied extra zullen investeren, zowel VMM, watering De Herk, als provincie Limburg.

Zo onderzoekt VMM of ze voor de benedenlopen van Herk en Mombeek, in het grensgebied van Alken en Hasselt en in Nietelbroeken, een beekherstelproject kan opzetten voor een structuurherstel voor de waterloop, meer waterberging in de vallei, een herstel van de natte natuur, … .

In de bovenlopen voorzien de provincie Limburg en Watering De Herk lokale herstelprojecten. De VMM biedt daarbij ondersteuning en financiert de opmaak van de voorstudies en voorontwerpen voor deze projecten. Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap zal de uitvoering op het terrein ondersteunen. De voorbereidende studies zijn bijna klaar. Binnenkort kan de schop dus de grond in.      2019 - Hermeandering Herkebeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.