Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Watering Grote Gete investeert in beekherstel en aangepast beheer

In het kader van het integraal project ‘Getes’ organiseert het bekkensecretariaat al enkele jaren gebiedsgericht overleg met wateringen, lokale besturen en betrokken administraties. Het overleg resulteerde al in een ecologisch investeringsproject voor de rivierdonderpad in de Deysbeek en Waarbeek, een project dat watering Kleine Gete in de loop van 2019 op het terrein zal uitvoeren en ondersteuning krijgt van de provincie Vlaams-Brabant.

En op 9 oktober 2018 gaf minister J. Schauvliege goedkeuring aan het project ‘beekstructuurherstel en aangepast waterbeheer’ van watering Grote Gete. Het project omvat drie deelprojecten voor de ’s Hertogengracht en de Waarbeek, Loop VIII en de Braambeek.

Deelproject 1: inrichten Waarbeek en herstel s'-Hertogengracht

De 's-Hertogengracht is een belangrijke leigracht voor de afwatering van de vallei van de Grote Gete. Omdat de s'-Hertogengracht lokaal als belangrijkste afvoer fungeert, krijgt de gracht geregeld een intensief onderhoud. De gracht loopt parallel met de Waarbeek.

Met dit deelproject krijgt de Waarbeek over 2,3 km een inrichting als hoofdafvoer, waardoor een extensiever beheer van de s'-Hertogengracht mogelijk wordt. Voor de 's Hertogengracht is voorzien in structuurherstel en een aangepast beheer. 

       

Investeringsproject watering Grote Gete

's-Hertogengracht net opwaarts van de monding van de Waarbeek (foto Peter Maris)

Dat zal een positieve impact hebben op de ecologie en de waterkwaliteit van de 's-Hertogengracht en op het lokaal herstel van de grondwaterstand  van percelen in natuurbeheer. 

Doordat de drainerende werking van de 's-Hertogengracht  wegvalt, kan het gebied voortaan als natuurlijke 'spons' dienen in tijden van droogte en overstroming.

Deelproject 2: verleggen loop VIII

De Loop VIII stroomt dwars door het natuurreservaat Doysbroek. De loop krijgt regelmatig een intensief onderhoud zodat de bovenstroomse landbouwpercelen voldoende kunnen afwateren. Het verleggen van Loop VIII buiten het Doysbroek garandeert de verdere afwatering van de opwaartse percelen, en voorkomt tegelijk verdroging en verstoring in het natuurgebied door intensief onderhoud.

Deelproject 3: openleggen Braambeek

De ingebuisde Braambeek heeft haakse bochten en de overwelving verkeert in een slechte staat waardoor in de Kwadeplasstraat in Linter regelmatig wateroverlast voorkomt. In 2019-2020 zal Aquafin de vuilvracht van de Braambeek saneren. Een opportuniteit om tegelijk de beekloop te verleggen naar de achterkant van de woningen in de Kwadeplasstraat. Er komt een nieuw tracé van ongeveer 250 meter in open bedding. Het project brengt zo een structurele oplossing voor de wateroverlast en verhoogt de ecologische en belevingswaarde van de Braambeek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.