Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Nieuw Onderhoudsloket voor Getevallei

In de Getevallei is een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) gestart voor een efficiënter onderhoud van de kleine landschapselementen. Dit initiatief draagt ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Hagen, houtkanten, enz. vormen een fysische barrière tussen de akker en de nabij gelegen vallei en voorkomen zo mee dat meststoffen of bestrijdingsmiddelen, samen met eroderend bodemmateriaal, uitspoelen naar het oppervlaktewater. Door in hun onderhoud te voorzien, wordt hun aanwezigheid in het landschap gestimuleerd. 

Een aangepast onderhoud van grachten en waterlopen, met aandacht voor buffering en structuurkwaliteit, is belangrijk voor de waterhuishouding. Het bekkensecretariaat participeert aan dit project en werkt samen met de lokale wateringen aan innovatieve pilootprojecten voor het onderhoud van waterlopen, grachten en overstromingsbekkens in de Getevallei.

Het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied  (LOB)’, een initiatief met ondersteuning van het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling, wil plattelandsgemeenten begeleiden op het vlak van landschapsonderhoud. Ook in de Getevallei is dit voorjaar een LOB opgericht, voor een efficiënter onderhoud van de kleine landschapselementen, recreatieve routes en grachten in het gebied.

Initiatiefnemers zijn de Provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en ECO². Deze bovenlokale samenwerking is het resultaat van de dynamiek die de voorbije jaren in de Getevallei gegroeid is.

Het LOB inventariseert de landschapselementen, brengt in kaart wie wat beheert en met welke technieken en machines, bekijkt waar er problemen zijn en hoe we het landschap efficiënter kunnen beheren. Door ook landbouwers en vrijwilligers in het beheer in te schakelen, wil het project een breder draagvlak bekomen voor de natuur in de Getevallei.

Ook het beheer van grachten en natuurlijke overstromingsbekkens maakt deel uit van het project. Met de klimaatverandering staan we wat dat betreft voor een enorme uitdaging. In samenwerking met het bekkensecretariaat en de lokale wateringen wordt daarom bekeken hoe waterlopen, grachten en overstromingsbekkens het best beheerd worden. Dat zal gebeuren aan de hand van drie innovatieve pilootprojecten.

Op de lijst van mogelijke projecten staan o.m. projecten rond structuurherstel, een aangepast beheer in het kader van de overstromings- en verdrogingsproblematiek, het aanbrengen van substraat om het leefgebied van de beschermde rivierdonderpad uit te breiden, enz.

Foto nieuwsbrief maart 2017 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.