Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aug. 2017 - Life Bellini maakt aansluiting eerste Demermeander mogelijk

Op 23 mei 2017 is het Life Belini-project officieel ingezet, een ambitieus project voor een doelgerichte en gecoördineerde aanpak van waterlopen in het Dijle-Zennebekken en Demerbekken.

Dankzij de Europese subsidies voor dit project kunnen een aantal maatregelen in het Demerbekken versneld tot uitvoering komen, onder meer in de aandachtsgebieden Demer VI en VII. Zo wordt een eerste Demermeander ten oosten van Zichem, opnieuw aangesloten met de steun van het Belini-project.

Vlaanderen, Brussel en Wallonië investeren samen met Europa fors in gezondere waterlopen in het Dijle-Zennebekken en het Demerbekken. Hiervoor maken ze samen 18 miljoen euro extra vrij, gespreid over de komende 10 jaar. Meer dan de helft van dat bedrag (9,7 miljoen) komt van de Europese Commissie, die eind 2016 haar goedkeuring aan het project gaf.

Acht partners nemen deel aan dit project: de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen en Zeekanaal NV, Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie. VMM coördineert.

Waterkwaliteit, structuurherstel en natuurlijke waterberging

Het project omvat een groot aantal acties en zet in op een betere waterkwaliteit, een betere structuurkwaliteit en meer natuurlijke waterberging:

  • Een eerste groep acties focust op het terugdringen van de watervervuiling.     
  • In een tweede groep acties wordt gewerkt aan een betere structuurkwaliteit van de waterlopen.
  • Een laatste reeks acties zet in op het herstel van de natuurlijke waterbergingscapaciteit, waaronder het aansluiten van een oude meander op de Demer, waarvan de uitvoering gepland staat voor 2018.  

Kennis en ervaring opdoen bij eerste Demermeander

De komende jaren zullen Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos 30 oude meanders van de Demer terug aansluiten op de rivier. Hierdoor kunnen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Het herstel kadert in het Sigmaplan en de integrale visie voor de Demervallei.

De eerste Demermeander, ten oosten van Zichem, zal opnieuw aangesloten worden met de steun van het Belini-project. Deze 'nieuwe' meander wordt drie jaar lang nauwgezet gemonitord op het vlak van waterhuishouding, ecologie en bevaarbaarheid. De resultaten zullen helpen om de andere meanders in optimale omstandigheden opnieuw aan te sluiten.

nieuwsbrief augustus 2017

Artist impression nieuwe Demermeander, Hendrik Gheerardyn

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.