Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Strategisch project voor Getevallei goedgekeurd

De uitwerking van een integrale landschapsvisie voor de Getevallei is één van de strategische projecten waaraan minister Joke Schauvliege eind 2016 goedkeuring en subsidie verleende. De nieuwe visie zal verschillende doelstellingen voor de vallei integreren, waaronder het streven naar een gezond riviersysteem en het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van de vallei. Aanvullend zal het bekkensecretariaat, in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek, onderzoeken welke inspanningen bij voorrang nodig zijn om de waterkwaliteit in de Getevallei vooruit te helpen.

 

Nieuwsbrief Netebekken, februari 2017Copywrite Raf Stassen, regionaal landschap Zuid-Hageland         

Het strategisch project voor de Getevallei vertrekt vanuit twee doelstellingen: het versterken van de landschappelijke structuur van de vallei én het creëren van een toekomstperspectief voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio.

Het project wil een integrale landschapsvisie voor de Getevallei uitwerken. Het streeft daarbij verschillende doelstellingen na:

  • het vrijwaren van landbouw en het streven naar verwevenheid van landbouw met andere landschappelijke functies waar nodig,
  • het versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen met aandacht voor het uitbouwen van een levend riviersysteem,
  • het behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei,
  • het verder uitbouwen van de recreatieve en functionele verbindingen.

 

 

Foto Raf Stassen, RL Zuid-Hageland

Een vallei met heel wat troeven

De Getevallei heeft heel wat troeven. De vallei vormt de grens tussen het Hageland en het Haspengouw. Het landschap is er gevormd door eeuwen van kleinschalige landbouw in de riviervallei.  Natuurgebieden, landbouw en dorpskernen wisselen elkaar af en de open ruimte doet dienst als natuurlijke waterbuffer voor de woonwijken en landbouwgebieden.

Het nog beter benutten van die natuurlijke waterbergingscapaciteit is een belangrijke doelstelling van het integraal waterbeleid.  Het stroomgebiedbeheerplan bevat dan ook meerdere acties voor de optimalisatie van de natuurlijke waterberging in de Getevallei.

De voorbije jaren is er al veel in beweging gezet om de troeven van de vallei te versterken en te erkennen. Het nieuwe strategische project bouwt hierop verder.

Bekkensecretariaat organiseert overleg over waterkwaliteit en grensoverschrijdende samenwerking

In aanvulling op het strategisch project zal het bekkensecretariaat, in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek, onderzoeken welke inspanningen bij voorrang nodig zijn om de waterkwaliteit in de Getevallei vooruit te helpen.

Om de waterkwaliteit te verbeteren, zetten we ook in op overleg met het Waals Gewest. Zowel de Grote Gete als de Kleine Gete ontspringen immers in Wallonië. Samen met de collega's van het Dijle-Zennebekken en de Waalse waterbeheerders organiseert het bekkensecretariaat het grensoverschrijdende wateroverleg Dijle-Gete (Dyle-Gette). 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.