Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

juni 2017 - Landinrichtingsprojecten zetten in op herstel vijvergebied ‘De Wijers’

Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering drie landinrichtingsprojecten goed voor De Wijers, een uniek vijvergebied in het centrum van Limburg.

Het partnerschap De Wijers investeert er in een herstel van het typische Wijerlandschap en een versterking van de natte natuur. De Vlaamse Regering maakte hiervoor 5,2 miljoen euro vrij.

Verscheidene acties dragen bij aan de doelstellingen van het stroomgebiedbeheerplan, o.m. aan een versterking van de Stiemerbeek als blauwgroene ader binnen het aandachtsgebied Demer II en aan een oplossing voor het signaalgebied Campus Diepenbeek.

Uitdagingen voor 'De Wijers'

De afgelopen decennia is de zichtbaarheid van water en heide in 'De Wijers' er sterk op achteruitgegaan. Vijvercomplexen groeiden dicht omdat aloude landgebruiken, zoals het hoeden van vee op de dijken en in de vijvers, teloor gingen. Beken verdwenen door de verstedelijking en de aanleg van infrastructuur.

Een integrale toekomstvisie met een win voor water

De betrokken administraties en sectoren stelden daarom een integrale toekomstvisie voor De Wijers op. Water als bouwsteen voor dit unieke landschap en de beekvalleien en vijvercomplexen als blauwgroen netwerk versterken, zijn daarin belangrijke elementen.

In maart 2016 keurde het partnerschap het uitvoeringsprogramma voor De Wijers goed, met naast de integrale visie ook doelstellingen en een uitgebreide actielijst. Verscheidene acties hiervan dragen bij aan de doelstellingen van het stroomgebiedbeheerplan. Zo is de Stiemerbeek binnen het aandachtsgebied Demer II één van de beken die onder handen gepakt wordt. De partners willen de Stiemerbeek als blauwgroene ader versterken en een oplossing bieden aan het signaalgebied Campus Diepenbeek.

      

Nieuwsbrief, juni 2017

Van visie tot realisatie

Met de nieuwe landinrichtingsprojecten is de volgende stap in het traject gezet: een realisatie van de visie en de doelstellingen op het terrein. Zo komt het project De Wijers in uitvoeringsfase en op kruissnelheid.

De landinrichtingsprojecten 'De Wijers – Roosterbeek Mangelbeek' en 'De Wijers – Stiemerbeek Zusterkloosterbeek' zullen voornamelijk de natuur, het watersysteem en de landbouw in het gebied versterken. Het project 'De Wijers – Beleven' moet de beleefbaarheid van De Wijers voor bewoners, toeristen en recreanten verbeteren.

Nieuwsbrief, juni 2017

Een uniek gebied met water als belangrijkste identiteitskenmerk

De Wijers is een uniek gebied in Vlaanderen met meer dan 1000 vijvers, samen goed voor zo'n 700 hectares water en riet. Het is een thuis voor heel wat zeldzame dier- en plantensoorten. Zonder deze vijverstreek als 'kraamkamer' zouden soorten als de Roerdomp en de Boomkikker in Vlaanderen al uitgestorven zijn. Naast de natuurlijke rijkdom heeft De Wijers een rijke culturele geschiedenis en een gevarieerd landschap.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.