Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aug. 2017 - Prioriteiten bepalen voor Munsterbeek en Demer I

De Munsterbeek en de Demer stroomopwaarts van de monding van de Stiemerbeek beschikken over een vrij goede fysico-chemische kwaliteit. In de zijlopen van de Munsterbeek komt zelfs de Europees beschermde beekprik voor.

Om in 2021 een goede watertoestand te kunnen bereiken, zijn wel nog inspanningen nodig op het vlak van structuurkwaliteit, het wegwerken van vismigratieknelpunten en het verminderen van vervuiling door bestrijdingsmiddelen. 
Het bekkensecretariaat organiseerde daarom op 15 juni 2017 een overleg waarop de prioritaire acties voor de speerpuntgebieden Munsterbeek en Demer I besproken werden. 

Het overleg met de waterbeheerders (VMM, provincie, watering en gemeenten), andere betrokken administraties en vertegenwoordigers van de sectoren (Natuurpunt, Boerenbond, Limburgs landschap,....) kaderde binnen het integraal project 'Demer Limburg'.

Er werd een overzicht gegeven van de prioritaire acties om de waterkwaliteit in de speerpuntgebieden Munsterbeek en Demer I de nodige duw te geven richting een goede watertoestand. Voor de concrete uitwerking van de nodige acties en de verdere planning overlegt het bekkensecretariaat verder bilateraal.

nieuwsbrief augustus 2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.