Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aug. 2017 - Ecologisch herstel voor Herkebeek

In het kasteeldomein van Voort (Borgloon) krijgt de Herkebeek over ruim 2 km een ecologische opwaardering. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, watering De Herk en de provincie Limburg maken hier samen werk van binnen het integraal project voor de Herk en Mombeek. Dat gebeurt in nauw overleg met graaf le Hardy.

De Herkebeek, een zijloop van de Herk, maakt deel uit van het aandachtsgebied Herk-Kleine Herk, waarvoor het stroomgebiedbeheerplan een goede watertoestand tegen 2027 vooropstelt.nieuwsbrief augustus 2017

Het herstelproject zal de structuurkwaliteit van de Herkebeek over ruim 2 km verbeteren. Taluds worden afgeschuind en oevers verflauwd, waardoor ook de ruimingswallen die voor een onnatuurlijke bedijking zorgen, verdwijnen. Verder wordt een vismigratieknelpunt weggewerkt en komt er een voorde, een doorwaadbare plaats. 

Goed nieuws voor waterkwaliteit, fauna en flora

Door de combinatie van microprofilering en zwak hellende oevers kan het meanderende karakter van de Herkebeek zich herstellen en geven we opnieuw kansen aan oeverplanten. De beek kan haar eigen weg zoeken waardoor op termijn verschillen in dieptepatronen ontstaan. Waterplanten kunnen zich in de plas-draszones vestigen en zorgen op hun beurt voor een toename van het zelfreinigend vermogen. Dit alles zal een gunstig effect hebben op de vispopulatie en macro-invertebraten.

Ook waterveiligheid profiteert

Het afgraven van de ruimingswallen versterkt bovendien het contact tussen de beek en haar vallei. Bij hoog water heeft de Herkebeek daardoor meer ruimte om te stromen. Bij nog hogere waterstanden ontstaat er een natuurlijke overstromingszone die wateroverlast in de afwaartse woongebieden kan helpen voorkomen.

De werken sluiten aan op eerdere projecten van de provincie en de watering.  De Vlaamse overheid subsidieert het project voor 75% via het subsidiebesluit voor polders en wateringen.

nieuwsbrief augustus 2017

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove met de projectpartners bij de opstart van de werken op 7 juli 2017.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.