Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2016 - Terugblik op een geslaagde Demerdag

Op 28 oktober organiseerde het bekkensecretariaat Demerbekken al voor de derde maal een Demerdag. Met dit initiatief willen we de samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij het waterbeleid in het Demerbekken bevorderen. Met ruim 100 aanwezigen was ook deze editie meer dan geslaagd!

De aanwezigen kregen er toelichting bij de integrale projecten in het Demerbekken. In tien deelgebieden vormen die projecten de katalysator voor meer samenwerking en win-wins op het terrein. Het bekkensecretariaat staat in voor de organisatie ervan of ondersteunt ze.

Samen in de bres voor een meer natuurlijke Demervallei

Door de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de toenemende verharding in de vallei, kampt de Demervallei met wateroverlast en verdroging. Ook de natte natuur in de vallei gaat er op achteruit.

In het kader van het Sigmaplan zullen 30 oude meanders opnieuw op de rivier aangesloten worden. Een unieke kans voor andere actoren om mee te werken aan het herstel van de Demer en haar vallei. Om die samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden alle betrokken partners, waaronder het bekkenbestuur Demerbekken, tijdens de Demerdag de toekomstplannen voor een meer natuurlijke Demervallei.

Ook het bekkensecretariaat Demerbekken zet mee zijn schouders onder dit project. Delen van de Demervallei zijn aangeduid als aandachtsgebied. Het herstel van de rivierstructuur en de natuurlijke rivierdynamiek zijn uitermate belangrijk om grote stappen vooruit richting de goede watertoestand te zetten.

 

Foto Demerdag "Wandeling door Demervallei"Foto Demerdag "toelichting"Foto Demerdag "Welkom in de Demervallei"

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.