Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2016 - Vlaamse Regering onderschrijft integrale visie Demervallei en Laak

Op 23 december onderschreef de Vlaamse Regering de jarenlange inspanningen om verschillende doelstellingen voor de Demervallei tussen Diest en Werchter geïntegreerd aan te pakken. Het gaat om een betere bescherming tegen overstromingen, een meer natuurlijke Demervallei en mogelijkheden voor zachte recreatie en streekontwikkeling. Hiertoe keurde ze de geïntegreerde visie voor de Demervallei, het voorkeursalternatief voor het Sigmagebied Demervallei en het indicatief actieprogramma goed.

Het bekkenbestuur van het Demerbekken, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo en het regionaal landschap Noord-Hageland ondertekenden eerder al de toekomstplannen voor een meer natuurlijke Demervallei. Dat gebeurde tijdens de derde Demerdag, een initiatief van het bekkensecretariaat.

Er wordt al jarenlang gewerkt om verschillende doelstellingen voor de Demervallei geïntegreerd te realiseren. De Vlaamse Regering erkent nu de resultaten van het gevoerde onderzoek rond de thema's, het Sigmaproject en de projectgebieden, en aanvaardt de geïntegreerde visie voor de Demervallei, het Sigmaproject Demervallei en het indicatief actieprogramma als basis voor verdere realisatie. Ze neemt in dit verband ook een aantal bijkomende beslissingen. 

Visie draagt bij aan doelstellingen stroomgebiedbeheerplan 

De integrale visie voor de Demervallei wil wateroverlast in de vallei voorkomen en de natuur in de Demer en zijn vallei herstellen en versterken. Voor de Demer worden hermeandering, semi-natuurlijke overstroming en herstel van 'kwelgebieden' naar voor geschoven. Daarmee geeft de visie ook invulling aan het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voor de Schelde waarin delen van de Demer (waterlichamen Demer VI en Demer VII) als aandachtsgebied aangeduid zijn. Dat betekent dat we er ten laatste in 2027 een goede toestand van de waterloop willen bereiken. 

Ook de realisatie van het signaalgebied 'woonuitbreidingsgebied Averbode' is mee in deze beslissing opgenomen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.