Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Nieuwe meanders brengen goede toestand Zwarte Beek stap dichterbij

Sinds oktober 2017 is de Zwarte Beek in Beringen en Lummen heraangelegd en kronkelt ze opnieuw door het landschap. De VMM herstelde er 30 meanders. Een goede zaak voor de natuurlijke waterberging, de waterkwaliteit en het visbestand van de Zwarte Beek.

De Zwarte Beek, één van Vlaanderens ecologisch meest waardevolle waterlopen, is speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Grote delen van de vallei zijn in natuurbeheer. Stroomafwaarts van Beringen werd de beek in het verleden  rechtgetrokken en werden stuwen aangelegd waardoor het contact tussen waterloop en vallei verloren ging. Het hermeanderingsproject brengt de goede watertoestand voor de Zwarte Beek alvast een stap dichterbij.

In Beringen en Lummen werden maar liefst 30 meanders met een totale lengte van 2,5 km hersteld, waardoor de waterloop weer kronkelt als vanouds. Ook werden twee vismigratieknelpunten opgelost zodat zeldzame beekvissen weer opwaarts kunnen migreren.

Een educatief filmpje geeft uitleg bij het hermeanderingsproject. Het laat de toestand voor en na de hermeandering zien en licht toe waarom dit project zo belangrijk is voor het integraal waterbeleid en de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water.

NB Demer 218-01

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.