Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2018 - Werken herstel eerste Demermeander in 2018 van start

De werken voor de aankoppeling van de eerste Demermeander in de buurt van Vinkenberg (Diest) starten in 2018.

Door rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de toenemende verharding in de vallei, kampt de Demervallei met wateroverlast en verdroging. Ook de natte natuur in de vallei gaat er op achteruit. In het kader van het Sigmaplan gaat De Vlaamse Waterweg een 30-tal oude meanders opnieuw op de rivier aansluiten. Een unieke kans voor andere actoren om mee te werken aan het herstel van de Demer en haar vallei.

Ook het bekkensecretariaat Demerbekken zet zijn schouders onder dit project. Dit deel  van de Demervallei is aangeduid als aandachtsgebied. Het herstel van de rivierstructuur en de natuurlijke rivierdynamiek zijn uitermate belangrijk om grote stappen vooruit richting de goede watertoestand te zetten. 

Met steun van Life Belini

In de loop van 2018 start het Sigmaproject Demervallei. De afgesneden meander in de buurt van de Vinkenberg in Diest wordt als eerste opnieuw aan de Demer gekoppeld. Verder wordt het waterpeil van de Leigracht verhoogd waardoor het grondwaterpeil in de omgeving van de gracht zal stijgen, wat kansen geeft aan de ontwikkeling van natte natuur. Een bijkomend dijkje moet de omgeving tegen wateroverlast beschermen. Het project wordt ondersteund door het Europese LIFE-project Belini.Nb Demer 2018-01

De werken aan de Demer moeten twee problemen oplossen: verdroging en wateroverlast. Het Sigmaproject Demervallei neemt hiervoor niet  alleen het gebied Vinkenberg onder handen: van Werchter tot Diest worden een 30-tal meanders aangesloten, zodat de rivier weer kan kronkelen en meer regenwater kan bufferen. Daarnaast wordt extra waterberging voorzien in de vallei, worden waar nodig dijken gebouwd en wordt de verdroogde ondergrond aangepakt.

Logo BeliniLogo Life

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.