Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Nov. 2022 - Veel volk op de 2de Dag van de Rivierbeek Nov. 2022 - Veel volk op de 2de Dag van de Rivierbeek

Op 8 november vond in Oostkamp de tweede Dag van de Rivierbeek plaats. Zes jaar na de vorige editie nodigde het bekkensecretariaat van de Brugse Polders alle partners uit voor een update. Welke vorderingen zijn er al gemaakt in het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek? Op welk vlak is er nog werk aan de winkel? Samen streven we naar één doel: een gezond en robuust watersysteem. De dag bestond uit drie onderdelen: een update door de verschillende partners, interactie in drie 'break-out rooms' en een terreinbezoek.

Mrt. 2021 - Blue Deal zorgt voor meer natte natuur

2020 was het vierde droge jaar op rij. Ook in het bekken van de Brugse Polders ging de droogte opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een slechte waterkwaliteit door weinig debiet, toenemende verzilting en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Mrt. 2021 - Projectwerking Rivierbeek-Hertsbergebeek wordt verdergezet

In het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is de Rivierbeek-Hertsbergebeek als aandachtsgebied (klasse 4) aangeduid. Aandachtsgebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waar een goede ecologische toestand tegen 2033 haalbaar is of waar na 2033 enkel nog natuurlijk herstel nodig is.

Mrt. 2021 - Het Zuidervaartje krijgt broodnodige opknapbeurt

Het Zuidervaartje staat in voor de afwatering van het laaggelegen gebied tussen Brugge en Oostkamp. De voorbije jaren zorgde het Zuidervaartje voor beperkte wateroverlast in de omgeving van Brugge aan het Lappersfortbos en verder stroomafwaarts. Door de weelderige vegetatiegroei en de aanslibbing van de waterloop kan een vlotte waterafvoer niet altijd gegarandeerd worden.

Okt. 2018 - Resultaten studie over waterbalans in kuststreek in zicht

In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie ‘waterbalans kuststreek’ toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.

29 mei 2018 - Bekkenbestuur Brugse Polders

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 29 mei het bekkenbestuur van de Brugse Polders bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden oa. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.

Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober

Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

Juli 2017 - Zoutgehalte in polderwaterlopen zorgwekkend hoog

Ondanks de beperkte neerslag van de afgelopen dagen is het normaal zomerpeil van de waterlopen nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.

Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen

Er is een infopunt beschikbaar met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart. De situatie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

medio juni 2017 - Waterschaarste houdt aan

De voorbije droge maanden gaan gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand is uitzonderlijk laag. Dat heeft belangrijke gevolgen voor oa. de landbouw. In het Bekken van de Brugse Polders is er nog geen captatieverbod ingesteld doch het peil van de onbevaarbare waterlopen en de kanalen daalt zienderogen.

Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek

Op 6 januari 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek. Ook het bekkensecretariaat van de Brugse Polders ondersteunt dit project en zet zijn expertise hierbij in.

Nov. 2016 - Dag van de Rivierbeek, start van integrale projectwerking rond de Rivierbeek

Op 28 november vond in Oostkamp de dag van de Rivierbeek plaats. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders nodigde iedereen uit betrokken bij het waterbeleid in het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Met de dag van de Rivierbeek is het startschot gegeven voor een integrale projectwerking in het aandachtsgebied. Streefdoel is een gezond watersysteem tegen 2027.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.