Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Projectwerking Rivierbeek-Hertsbergebeek wordt verdergezet

In het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is de Rivierbeek-Hertsbergebeek als aandachtsgebied (klasse 4) aangeduid. Aandachtsgebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waar een goede ecologische toestand tegen 2033 haalbaar is of waar na 2033 enkel nog natuurlijk herstel nodig is.

De Rivierbeek-Hertsbergebeek vormt ook één van de 15 gebieden waar de VMM de komende jaren het voortouw wil nemen in de gebiedsgerichte werking.

In het stroomgebied lopen al tal van initiatieven om de Rivierbeek en haar zijwaterlopen te versterken. Maar ook de komende jaren zijn verdere investeringen nodig.

De VMM wil in dit gebied alvast de lead nemen in de gebiedsgerichte werking.  Een grondige analyse  van het gebied, als basis voor de gebiedsgerichte werking, levert nieuwe inzichten op die een vertaling krijgen in doelstellingen voor een betere waterkwaliteit, minder wateroverlast en waterschaarste en meer waterbeleving tegen 2027.

In de loop van 2021 zal VMM overleg opstarten met de andere initiatiefnemers en de actoren in het gebied, de resultaten van de analyse en de vooropgestelde doelstellingen toelichten, luisteren naar hun plannen in het gebied en afspraken maken over de samenwerking binnen het stroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek.

 

Nieuwsbrief, maart 2021, Projectwerking Rivierbeek-Hertsbergebeek wordt verdergezet

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.