Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

29 mei 2018 - Bekkenbestuur Brugse Polders

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 29 mei het bekkenbestuur van de Brugse Polders bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden oa. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.