Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over bekken Brugse Polders

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Brugse Polders verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Nov. 2016 - Samen investeren in de Rivierbeek

De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie West-Vlaanderen en het bekkensecretariaat van de Brugse Polders slaan de handen in elkaar in het stroomgebied van de Rivierbeek.

Nov. 2016 - Dag van de Rivierbeek, start van integrale projectwerking rond de Rivierbeek

Op 28 november vond in Oostkamp de dag van de Rivierbeek plaats. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders nodigde iedereen uit betrokken bij het waterbeleid in het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Met de dag van de Rivierbeek is het startschot gegeven voor een integrale projectwerking in het aandachtsgebied. Streefdoel is een gezond watersysteem tegen 2027.

Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek

Op 6 januari 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek. Ook het bekkensecretariaat van de Brugse Polders ondersteunt dit project en zet zijn expertise hierbij in.

medio juni 2017 - Waterschaarste houdt aan

De voorbije droge maanden gaan gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand is uitzonderlijk laag. Dat heeft belangrijke gevolgen voor oa. de landbouw. In het Bekken van de Brugse Polders is er nog geen captatieverbod ingesteld doch het peil van de onbevaarbare waterlopen en de kanalen daalt zienderogen.

Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen

Er is een infopunt beschikbaar met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart. De situatie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Juli 2017 - Zoutgehalte in polderwaterlopen zorgwekkend hoog

Ondanks de beperkte neerslag van de afgelopen dagen is het normaal zomerpeil van de waterlopen nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober

Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.

29 mei 2018 - Bekkenbestuur Brugse Polders

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 29 mei het bekkenbestuur van de Brugse Polders bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden oa. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.