Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker
Navigatie

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Brugse Polders gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel bekken Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders
Contactgegevens bij crisissituaties.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over bekken Brugse Polders
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Brugse Polders verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Nov. 2016 - Samen investeren in de Rivierbeek
De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie West-Vlaanderen en het bekkensecretariaat van de Brugse Polders slaan de handen in elkaar in het stroomgebied van de Rivierbeek.
Nov. 2016 - Dag van de Rivierbeek, start van integrale projectwerking rond de Rivierbeek
Op 28 november vond in Oostkamp de dag van de Rivierbeek plaats. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders nodigde iedereen uit betrokken bij het waterbeleid in het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek. Met de dag van de Rivierbeek is het startschot gegeven voor een integrale projectwerking in het aandachtsgebied. Streefdoel is een gezond watersysteem tegen 2027.
Jan. 2017 - Naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek
Op 6 januari 2017 ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, de stad Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek. Ook het bekkensecretariaat van de Brugse Polders ondersteunt dit project en zet zijn expertise hierbij in.
10 mei 2017 - Bekkenbestuur Brugse Polders keurde het wateruitvoeringsprogramma 2016 goed.
De gouverneur zat op 10 mei de vergadering van het bekkenbestuur van de Brugse Polders voor.
mei 2017 - nieuwe brochure "Wonen langs een waterloop" van de provincie Oost-Vlaanderen
De regelgeving rond waterlopen is complex. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de essentie ervan gebundeld in een brochure, in begrijpbare taal en met veel illustraties. Je vindt er een antwoord op de belangrijkste vragen die je kan hebben als oeverbewoner. Ook als professioneel kan je heel wat opsteken over hoe om te gaan met waterlopen.
Juni 2017 - Project Topsoil brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart
De VMM onderzoekt vanaf half juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust-en poldergebied.
medio juni 2017 - Waterschaarste houdt aan
De voorbije droge maanden gaan gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand is uitzonderlijk laag. Dat heeft belangrijke gevolgen voor oa. de landbouw. In het Bekken van de Brugse Polders is er nog geen captatieverbod ingesteld doch het peil van de onbevaarbare waterlopen en de kanalen daalt zienderogen.
Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen
Er is een infopunt beschikbaar met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart. De situatie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.
21 juni 2017 - Nu ook captatieverbod in het bekken van de Brugse Polders
Vanaf 21 juni geldt voor 14 dagen een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening in het bekken van de Brugse Polders, met uitzondering van het gebied van de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.
Juli 2017 - Bekkensecretariaat ondersteunt participatie langs Kerkebeek
Het bekkensecretariaat ondersteunt het participatietraject voor de Kerkebeek.
Juli 2017 - Zoutgehalte in polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de beperkte neerslag van de afgelopen dagen is het normaal zomerpeil van de waterlopen nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Juli 2017 - Onderzoek naar verzilting grondwater in kust- en poldergebied van start
VMM onderzoekt de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dit kadert in het Europese Topsoil-project.
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders
De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?
Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober
Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.
17 april 2018 - Infomarkt 'Riviercontract vallei van de Kerkebeek'
Een jaar lang hebben burgers, verenigingen en de overheid nagedacht over hoe we het overstromingsrisico in Sint-Michiels en Zedelgem kunnen verminderen. Wat hebben die samenkomsten en debatten opgeleverd? Kom langs op de infomarkt op 17 april.
29 mei 2018 - Bekkenbestuur Brugse Polders
Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam op 29 mei het bekkenbestuur van de Brugse Polders bijeen. Het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma werden goedgekeurd. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden oa. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek. Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis. Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.
Juli 2018 - De verzilting neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de waterlopen stijgen.
Okt. 2018 - Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek is testgebied voor waterkwaliteitsmodellering
Binnen VMM is het waterkwaliteitsmodel Pegase in volle ontwikkeling. Dit model zal als beleidsondersteunend instrument gebruikt worden bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
Okt. 2018 - Resultaten studie over waterbalans in kuststreek in zicht
In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie ‘waterbalans kuststreek’ toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.
Okt. 2018 - Zoutelande in onze Vlaamse kustpolders?
In droge zomers met lage tot zeer lage debieten neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.
Rapport geleidbaarheid kustpolders 2018
4 april 2019 - Samen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder
In Bredene vond de plechtige ondertekening plaats van het raamakkoord voor de Oudlandpolder door 20 verschillende partners.
4 april 2019 - Waterbalans en verzilting in de kustzone
De studiedag 'Waterbalans en verzilting in de kustzone' op 4 april in Bredene kon met meer dan 140 deelnemers op een ruime belangstelling rekenen.
Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.