Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Het Zuidervaartje krijgt broodnodige opknapbeurt

Het Zuidervaartje staat in voor de afwatering van het laaggelegen gebied tussen Brugge en Oostkamp. De voorbije jaren zorgde het Zuidervaartje voor beperkte wateroverlast in de omgeving van Brugge aan het Lappersfortbos en verder stroomafwaarts. Door de weelderige vegetatiegroei en de aanslibbing van de waterloop kan een vlotte waterafvoer niet altijd gegarandeerd worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij zal het Zuidervaartje tussen Brugge en de monding in het Leopoldkanaal in Damme daarom een grondige onderhoudsbeurt geven. Zo’n 35.000 m3 slib wordt uit de waterloop gehaald.

Verontreinigd slib

Het slib is sterk verontreinigd, onder meer door de lozing van overstortwater uit het rioleringsstelsel. Bovendien heeft het Zuidervaartje ook te maken met historische verontreinigingen. Vooral zware metalen (chroom, lood, nikkel, koper en zink), PCB's en minerale oliën overschrijden de norm.

Het slib is dermate vervuild dat het niet direct kan hergebruikt worden. Het zal daarom afgevoerd worden naar erkend centrum voor grondreiniging en een tijdelijke opslagplaats. De ruiming start in augustus na het broedseizoen.

Slibruiming komt waterkwaliteit ten goede

Het weghalen van het verontreinigde slib biedt potenties voor het herstel van de waterkwaliteit en de ecologie van de waterloop.

Nieuwsbrief, maart 2021, Zuidervaartje krijgt een broodnodige opknapbeurt

Het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 schuift het afstroomgebied van het Zuidervaartje daarom naar voor als aandachtsgebied.

Het bekkensecretariaat zal alvast samen met verschillende experten op het gebied van waterkwaliteit en -beheer de kwaliteit van de waterlopen binnen het gebied  grondig doorlichten en de knelpunten inventariseren. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.