Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

10 mei 2017 - Bekkenbestuur Brugse Polders keurde het wateruitvoeringsprogramma 2016 goed.

De gouverneur zat op 10 mei de vergadering van het bekkenbestuur van de Brugse Polders voor.

De toekomstige drinkwaterwinning uit het Kanaal Gent-Brugge-Oostende en het nieuwe waterproductiecentrum te Oostende werd uiteengezet. Ook het project Territoriaal Ontwikkelingsplan Kustzone stond op de agenda. Samen met alle betrokken actoren zal op een constructieve manier samengewerkt worden rond thema’s zoals stedelijke reconversie, verzilting en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast werd teruggekoppeld over het gebiedsgericht en thematisch overleg dat lopende is rond de Noordede en de Blankenbergse Vaart. Het bekkenbestuur keurde het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed. Ook werd er advies gegeven op het optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke saneringsprojecten waarbij er aandacht was voor de renovatie van 2 belangrijke pompstations in Wenduine en Blankenberge.  Deze 2 projecten zullen met hoogdringendheid uitgevoerd worden zodoende calamiteiten en overstortwerking, welke een negatieve impact hebben op de (zwem)waterkwaliteit, maximaal te voorkomen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.