Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Blue Deal zorgt voor meer natte natuur

2020 was het vierde droge jaar op rij. Ook in het bekken van de Brugse Polders ging de droogte opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een slechte waterkwaliteit door weinig debiet, toenemende verzilting en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

In de zomer van 2020 lanceerde de Vlaamse Regering een Blue Deal, een plan met meer dan 70 acties om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. Het behoud en herstel van natte natuur heeft een belangrijke plaats in de Blue Deal.

De afgelopen 60 jaar verloor Vlaanderen 75% van zijn natte natuur. Met het investeringsprogramma 'Natte Natuur' wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken.

Eind 2020 keurde de Vlaamse Regering een reeks projecten goed. Naast de investeringen in de Proeftuinen droogte, de projecten Water-Land-Schap en drie grootschalige innovatie projecten “Vlaanderen WaterProof” werd ook een eerste oproep gelanceerd voor lokale hefboomprojecten natte natuur

In het kader van deze projectoproep werden 38 natuurprojecten geselecteerd. Twee projecten liggen in het bekken van de Brugse Polders.

Natte natuur in de Uitkerkse Polder

Natuurpunt en de stad Blankenberge voorzien lokale afgravingen en het afdammen van slootjes om de structurele verdroging van de Uitkerkse polder tegen te gaan. De ingrepen zijn complementair aan de aanpak van het raamakkoord van de Oudlandpolder dat een klimaatrobuust waterbeheer wil bewerkstelligen onder meer door compartimentering en peilsturing.

Herinrichting van de Blankenbergse Dijk

Het project van de stad Brugge bevindt zich in het poldercomplex van de Nieuwe Polder van Blankenberge en sluit aan op de nattere omgeving van de Sint-Pietersplas. Voor dit recreatiedomein is een masterplan in opmaak. De omliggende akkers worden ingericht als (nattere) poldergraslanden door het afplaggen en de herinrichting van laantjes om zodoende de polder meer klimaatbestendig te maken.

Nieuwsbrief, maart 2021, Blue Deal zorgt voor meer natte natuur

Uitkerkse Polder en Blankenbergse Vaart

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.