Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

medio juni 2017 - Waterschaarste houdt aan

De voorbije droge maanden gaan gepaard met lage tot zeer lage debieten in de waterlopen. Ook de grondwaterstand is uitzonderlijk laag. Dat heeft belangrijke gevolgen voor oa. de landbouw. In het Bekken van de Brugse Polders is er nog geen captatieverbod ingesteld doch het peil van de onbevaarbare waterlopen en de kanalen daalt zienderogen.

Begin juni waarschuwde het KMI voor een zorgwekkende droogte. De gevolgen ervan voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen kan je lezen in de droogterapporten van VMM en in de  laagwaterberichten van het HIC

Op de website http://www.waterinfo.be kan je de actuele en voorspelde droogtetoestand op de voet volgen.

De uitzonderlijk lage waterpeilen bedreigen de stabiliteit van de oevers en verhogen de kans op verzilting.

Vanwege de aanhoudende droogte en het dalende peil van oppervlaktewater en grondwater vaardigde de gouverneur van West-Vlaanderen op 16 juni een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in de poldergebieden van het IJzerbekken. Op 19 juni werd het captatieverbod uitgebreid tot het ganse IJzerbekken en werd het captatieverbod ook uitgebreid voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve dooreinden in West-Vlaanderen. In het bekken van de Brugse Polders mag er wel nog beregend worden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.