Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Naar een klimaatrobuust water- en peilbeheer in de Oudlandpolder

Eind december 2020 keurde de Vlaamse Regering het landinrichtingsproject voor de Oudlandpolder goed.

Hiermee wordt invulling gegeven aan het eerdere raamakkoord waarin  Vlaamse overheden, de provincie West-Vlaanderen, lokale besturen, waterbeheerders en natuur- en landbouworganisaties zich engageren om samen te werken aan een klimaatrobuust waterbeheer én een duurzame toekomst voor zowel landbouw als natuur in het gebied. 

De Oudlandpolder ligt ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Een dicht netwerk van grachten, sloten, kanalen en sluizen voert er het  regenwater af naar zee. De vruchtbare poldergrond maakt van de Oudlandpolder een belangrijk gebied voor akkerbouw en veeteelt.

Een mooie toekomst voor de polder

De gevolgen van klimaatverandering maken duidelijk dat het waterbeheer van de polder aangepast moet worden. Naast het realiseren van een meer klimaatrobuust waterbeheer zal het landinrichtingsproject ook inzetten op de transitie naar duurzame landbouw, het versterken van de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden, recreatieve en functionele fietsverbindingen en het versterken van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van polderdorpen en overgangszones kust-polder.

De VLM kan nu starten met de opmaak van de inrichtingsplannen. Parallel wordt werk gemaakt van de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De VMM, de VLM en de provincie West-Vlaanderen hebben intussen samen een onderzoeksopdracht uitbesteed voor de uitwerking van een water- en zoutbalansstudie voor het gebied. De studie wil een inkijk geven in het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime en informatie bieden om de passende maatregelen en een geschikt peilbeheer in het gebied te kunnen nemen, rekening houdende met de landbouw- en natuurdoelstellingen voor het gebied. De resultaten van de studie worden verwacht tegen het voorjaar van 2022.  

Nieuwsbrief, maart 2021, Naar een klimaatrobuust water- en peilbeheer in de Oudlandpolder

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.