Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

4 april 2019 - Samen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder

In Bredene vond de plechtige ondertekening plaats van het raamakkoord voor de Oudlandpolder door 20 verschillende partners.

De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw in het gebied. Die heeft grotere nood aan waterbuffering. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen.

Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder:

  1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s;
  2. De gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied;
  3. De noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en
  4. Het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur.

De volgende stap is de vertaling van het Raamakkoord in een actieprogramma, voor een periode van 5 jaar. Eind 2019 is het eerste actieprogramma voorzien. De acties en maatregelen zullen ook doorvertaald worden in het volgende stroomgebiedbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders 2021-2027.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.