Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2018 - Aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek is testgebied voor waterkwaliteitsmodellering

Binnen VMM is het waterkwaliteitsmodel Pegase in volle ontwikkeling. Dit model zal als beleidsondersteunend instrument gebruikt worden bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Pegase modelleert de zuurstofhuishouding en nutriënten stikstof en fosfor voor de Vlaamse waterlichamen en evalueert de effecten van maatregelen uit verschillende sectoren (huishoudelijke zuiveringsinfrastructuur, industrie en landbouw) waarmee de doelafstand kan gedicht worden. Eén van de testgebieden is het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek.

Met gerichte maatregelen willen we er de waterkwaliteit vooruit helpen om tegen 2027 een goede toestand te bereiken. Het Pegase model helpt ons daarbij en kan bepalen welke maatregelen het meest efficiënt zijn om de goede toestand te halen. Enkele scenario’s worden doorgerekend, zoals een algemene reductie van de landbouwdruk en de volledige uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.